REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000191

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0005

Otok, 10. lipnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Otok, HR-32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6/A

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – prometnica od stacionaže 0+000.00 do stacionaže 0+435.25

na novoformiranoj k.č.br. 4437/2, 959/10 k.o. Otok i k.č.br. 955, k.o. Otok u Otoku.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. lipnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, u Otoku, Vladimira Nazora 1/I (soba broj 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK

Ivan Kovačević, ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje