REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000027

URBROJ: 2196/1-14-05-16-0005

Otok, 07. travnja 2016. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Otok  HR-32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–  građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – šest autobusnih stajališta u ulici Braće Radić ispred k.br. 166, 139, 17 i 10, te u ulici Josipa Kozarca ispred k.br. 76 i 57b,

na katastarskim česticama k.č.br. 2425, 934 i 2424 sve k.o. Komletinci u Komletincima, Ulica braće Radić i Ulica Josipa Kozarca.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. travnja 2016. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 sati u prostorijama ovog Upravnog odjela u Otoku, Vladimira Nazora 1/I, soba broj 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                REFERENT

                Sanja Tešija

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Grada Otok,
  3. Mrežna stranica,
  4. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,
  5. U spis, ovdje.