REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000032

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0007

Vinkovci, 18. prosinca 2017. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOVIS d.o.o., HR-32281 Ivankovo, Slatine 13

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – plinski priključak za gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1636 k.o. Retkovci (Retkovc), k.č.br. 4541/1, 4255/1 i 4130/10 k.o. Ivankovo (Ivankovo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  29. prosinca 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Kubiček, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.