REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 230-01/23-01/137

URBROJ: 2196-01-23-2

Vinkovci,  29. kolovoza 2023. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj)samoupravi (,,Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09.,150/11.,144/12.,19/13.,137/15., i 123/17.,98/19., i 144/20.), članka 32. Zakona o udrugama (,,Narodne novine”, broj 74/14,70/17 i 98/19) članka 6. i članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine”, broj 26/15,37/21),članka 30., 32. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, br. 03/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 14/21.)objavljuje

JAVNI POZIV

za (su)financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Sukladno ovome javnom pozivu  Županija će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, pčelarstvo te ostale poljoprivredne sektore, kao i ruralni prostor, a za djelatnosti koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti te stjecanja novih znanja, promociju i programa udruga.

Udrugom koja promiče poljoprivredu i ruralni prostor, u smislu prvog stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i proizvodnje, kao i života u ruralnom području, kojima je cilj dobrobit ruralnog razvoja.

2. KORISNICI FINANCIJSKE POTPORE

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine,broj:74/14,70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

3. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Za financiranje programa/projekta u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 11.598,42 EUR. Najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 EUR.

4. PRIJAVU NA POZIV MOŽE. PODNIJETI UDRUGA KOJA ISPUNJAVA SLJEDEĆE UVJETE:

 1. Udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
 2. Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje uskladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 3. Udruga djeluje u službi općeg i zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim UstavomRepublike Hrvatske;
 4. Udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnihsredstava prema Županiji, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, štopotvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena zazastupanje udruge;
 5. Ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2023. godinu;
 6. Udruga djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog poziva;
 7. Udruge koje imaju prethodno iskustvo u promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora;
 8. Djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije;
 9. Udruga prijavljuje program koji je besplatan za korisnike.

5. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Udruga koja je nositelj programa i koja je prijavitelj na ovaj Javni poziv ima za zadaću koordinirati, educirati i pratiti provođenje programskih aktivnosti.

Sredstvima iz ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem programa u vremenskom razdoblju naznačenom u Uputama i Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava. Prilikom procjene prijave, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

Planirano trajanje programa: Program, s detaljno razrađenim programskim aktivnostima, prijavljuje se za razdoblje provedbe od 1. siječnja do 31. prosinca  2023. godine.

Za projekte/aktivnosti koji su u skladu sa uvjetima ovog Javnog poziva, a  Korisnik je proveo u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do dana objave ovog Javnog poziva smatraju se prihvatljivima, te je u takvim slučajevima Korisnik obavezan dostaviti ispunjeni Obrazac 2 –  proračun projekta u kojem će unijeti stvarnu vrijednost utrošenih vlastitih sredstava za navedenu aktivnost. Županija zadržava pravo od Korisnika zatražiti i ostale dokaznice (fotografije, novinske isječke i sl.) kojim se dokazuje da je navedena aktivnost provedena, te će na osnovu uvjeta propisanih ovim Javnim pozivom odlučiti o sklapanju Ugovora o (su)financiranju.

Za aktivnosti koje se planiraju provoditi do kraja 2023. godine, Korisnik je u Obrazac 2 –  proračun projekta dužan navesti iznose sukladno ponudama koje čine sastavni dio prijave na ovaj Javni poziv.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

 1. Razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usluga/proizvodau svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora;
 2. Podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
 3. Provođenje programskih aktivnosti (izložbe, sajmovi, natjecanja, manifestacije i sl.)
 4. Moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Javnog poziva, koje će također biti razmatrane za financiranje.

Jednako tako, i u proračunu treba točno naznačiti iznose koji su potrebni za provedbu pojedine aktivnosti.

Za financiranje nisu prihvatljive sljedeće aktivnosti:

 • programi koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 • programi koji se u cijelosti ili uglavnom bave samo individualnim sponzorstvom za sudjelovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima,
 • programi koji se u potpunosti ili uglavnom bave samo individualnim školarinama za studij ili tečajevima,
 • znanstveno-istraživački programi,
 • programi čije su aktivnosti većinski usmjerene na tiskanje knjiga i brošura,
 • programi koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti,
 • programi čija je jedina svrha korist članica/članova udruge.

6. NAČIN PRIJAVE

(1)Prijave se podnose na propisanim obrascima isključivo na računalu. Obrasci su dostupni na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županija (www.vusz.hr):

a)      Opisni obrazac prijave (Obrazac 1)

b)      Obrazac proračuna programa/projekta (Obrazac 2)

c)      Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3)

d)      Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave programa/projekta u partnerstvu, ako je primjenjivo (Obrazac 4)

e)      Izjava da nema nepodmirenih obaveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 5)

f)       Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 6)

g)      Izjava o potporama male vrijednosti (Obrazac 7)

(2)Prijava za financijsku potporu radu udruge u2023. godini podnosi se u tiskanom obliku.

Ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu UO za poljoprivredu, Vukovarsko-srijemske županije.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrasci i obvezujući prilozi:

 1. preslika izvatka ili ispisa iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne starija od 90 dana od dana prijave na Javni poziv;
 2. preslika važećeg statuta udruge, izmjene i dopune statuta usklađene  s odredbama Zakona o udrugama 
 3. potpisana izjava o ukupnome broju članova s datumom 31.12.2022 (izjava mora točno definirati tko je od članova zaposlenik ili volonter, te ovjeren i potpisan od strane osobe za zastupanje),
 4. preslika financijskog izvješća neprofitnih organizacija primljenog u FINA-i u tekućoj godini za prethodnu.(2022., 2023.)
 5. sažeto izvješće o radu u prethodnoj godini te plan i program rada za tekuću godinu,
 6. potvrda Ministarstva financija- Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelje (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 7. Popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom prijavitelja (u okviru opisnog obrasca za prijavu programa);

(4)U propisanome roku iz točke 5. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

”Prijava na Javni poziv-(su)financiranje programa i projekata udrugakoje promiču poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu“

„ NE OTVARAJ”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

(5)Županija neće razmatrati zahtjeve prijavitelja koji:

 • nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge te će po zaprimanju biti odbijene
 • su dostavljeni izvan propisanoga roka
 • nisu dostavili izvješće o utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu.
 • je dostavio lažne podatke i dokumentaciju pri podnošenju prijave
 • je prijavio aktivnost/projekt za koje je već odobreno sponzorstvo/financiranje iz nekih drugih izvora

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita  na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@vusz.hr

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Županije, a zahtjevi se podnose u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavomu pisarnicu Vukovarsko-srijemske županije.

8. POSTUPAK OCJENJIVANJA PODNESENIH ZAHTJEVA

U postupku ocjenjivanjazahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

a) značenje udruge za širu zajednicu

b) veličina udruge

c) opseg ukupne djelatnosti udruge

d)udio djelatnosti udruge koji se odnosi na promidžbu poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnojdjelatnosti.

9.  PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru:

 1. Zaprimanje i evidencija prijava
 2. Formalna provjera prijava
 3. Stručna ocjena prijava
 4. Dostava dodatne dokumentacije

(A)  ZAPRIMANJE I EVIDENCIJA PRIJAVA

Prijave zaprima i urudžbira Pisarnica Vukovarsko-srijemske županije i dostavlja ih Upravnom odjelu za poljoprivredu na daljnje postupanje. Svakoj prijavi dodjeljuje se evidencijski broj.

(B)   FORMALNA PROVJERA PRIJAVA

Upravni odjel za poljoprivredu ustrojava Povjerenstvo za provjeru i ocjenjivanje ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta javnog poziva (dalje: Povjerenstvo).

Povjerenstvo pristupa otvaranju pristiglih prijava te pregledava ispunjavaju li svi pristigli projekti udruga formalne uvjete u skladu sa uvjetima navedenim u objavljenom Javnom pozivu i Uputi za prijavitelje, odnosno je li istima priložena sva tražena dokumentacija kako je to navedeno u pozivu, te na propisanim obrascima, jesu li prijave pristigle u roku, je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u Javnom pozivu, je li lokacija provedbe programa/projekta prihvatljiva, jesu li prijavitelj i mogući partneri prihvatljivi kao i da li su potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete poziva, Povjerenstvo izrađuje popis svih udruga koje su zadovoljile propisane uvjete, čije se prijave stoga upućuju na procjenu kvalitete, kao i popis svih udruga koje nisu zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva.

(C)   STRUČNA OCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE JAVNOG POZIVA

Svaka pristigla i zaprimljena prijava ocjenjuje se na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekata.

Na temelju provedene procjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete javnog poziva, Povjerenstvo ocjenjuje projekte, objedinjuje sve ocjene i sastavlja privremenu listu odabranih projekata, prema bodovima koje su postigli u procesu procjene. Privremena lista sastoji se od prijava rangiranih prema broju bodova, čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos Javnog poziva.

Uz privremenu listu, temeljem bodova koje su ostvarile tijekom procjene, Povjerenstvo će sastaviti i rezervnu listu odabranih projekata za dodjelu sredstava.

(D)  DOSTAVA DODATNE DOKUMENTACIJE

Kako bi se izbjegli dodatni nepotrebni troškovi prilikom prijave na Javni poziv, Upravni odjel za poljoprivredu će tražiti dodatnu dokumentaciju isključivo od onih prijavitelja koji su, temeljem postupka procjene prijava, ušli na Privremenu listu odabranih projekata za dodjelu sredstava.

Prije konačnog potpisivanja ugovora s korisnikom sredstava, a temeljem procjene Povjerenstva, davatelj može tražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi odgovarali realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti.

Ukoliko se provjerom dodatne dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete javnog poziva, njegova prijava neće ići u postupak ugovaranja.

Nakon provjere dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo predlaže županu konačnu listu odabranih projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju donošenja Odluke.

10. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I UGOVOARANJE

Obavijest o rezultatimaJavnog poziva s popisom udruga te dodijeljenim financijskim sredstvima bitće objavljenanamrežnim stranicama Županije (www.vusz.hr ).

Svi prijavitelji pisanim putem će biti obaviješteni o tome je li njihov program prihvaćen za financiranje ili nije.

Svaka udruga koja je sudjelovala u ovom Javnom pozivu može uputiti prigovor na Odluku u roku osam dana od dana objave odluke. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. O prigovoru odlučuje župan na prijedlog Povjerenstva za prigovore u roku 8 (osam) dana od zaprimanja prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Za svaki odobreni program/projekt Vukovarsko-srijemska županija će potpisati Ugovor o financijskoj potpori s nositeljem projekta i to u roku od 30 dana od donošenja Odluke o ostvarenju prava na financijske potpore udrugama.

Ugovorom o sufinanciranju utvrđuje se:

– iznos do kojeg Vukovarsko-srijemska županija preuzima obvezu sufinanciranja

– način i rokovi isplate financijske potpore

– način podnošenja izvješća o utrošenim sredstvima od strane korisnika

– rokovi za pojedine obveze korisnika

– način provedbe nadzora i kontrole namjenskog korištenja sredstava

– uvjeti pod kojima je korisnik dužan izvršiti povrat sredstava u proračun Vukovarsko-srijemske županije i druge odredbe.

Korisnik je dužan u svim obavijestima prema krajnjim korisnicima programa i u svim kontaktima s medijima navesti da je program sufinanciran sredstvima Vukovarsko-srijemske županije.

11. PRAĆENJE UTROŠKA SREDSTAVA FINANCIJSKE POTPORE I OBVEZE PODNOŠENJA IZVJEŠĆA

UO za poljoprivredu će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava, na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća koji su udruge dužne dostavljati nadležnom Upravnom odjelu, u skladu sa odredbama Ugovora o financijskoj potpori.

Rezervna lista odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava aktivirat će se prema redoslijedu ostvarenih bodova prilikom procjene ukoliko, nakon provjere dodatne dokumentacije i procesa revizije proračunskih obrazaca, ostane dovoljno sredstava za ugovaranje dodatnih projekata/ programa.

Vukovarsko-srijemska županija će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu u slučaju kada udruga nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz Ugovora.

ŽUPAN

Damir Dekanić,  dipl.ing.

Pozivni dokumenti

Dokumenti rezultata