REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 620-01/20-01/04

UR.BROJ: 2196/1-01-20-1

Vukovar, 05. veljače 2020. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. i 03/18.), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) i članka 76. Zakona o sportu objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u

Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2020. godini

I.          Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjeljivanje financijskih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

II.         Namjena za koju se dodjeljuju financijske potpore

Namjena financijskih potpora odnosi se na:

–       poticanje i promicanje sporta (sportske priredbe i manifestacije)

–       provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova)

–       djelovanje sportskih udruga i saveza i školovanje stručnog kadra u sportu

–       sportska priprema (trening i pripreme), domaća i međunarodna natjecanja

–       sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

–       održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija)

III.        Potrebna dokumentacija

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu – Prijavnici za sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2020. godini, koja je sastavni dio ovog Poziva. Prijavnica mora biti ispunjena računalom.

Prijavitelj uz Prijavnicu obvezno mora priložiti slijedeće dokumente:

1. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu – ne  starija od 30 dana od propisanog roka za dostavu

2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanjei voditelja programa ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu,

3. Izjava o istinitosti i točnosti podataka

4. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti sportske udruge koje nisu upisane u Registar sportskih djelatnosti propisanom  člankom 20. stavak 1. Zakona o sportu („Narodne novine“ br: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 96/16 i 98/19), te sukladno članku 2. stavak 1. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ br: 112/16.).

Kontakt osoba Marina Barić: Tel: 032/344-300, e-mail: prosvjeta3.vk@udu -vsz.hr

Cjelokupna navedena dokumentacija s prijavnicom mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje udruge. 

IV.        Financijska sredstva

Sredstva za Javni poziv za dodjelu Županijskih financijskih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju za 2020. god.

Maksimalni  godišnji iznos potpore po korisniku je 20.000,00 kn.

Svaka udruga iz područja  sporta može samo jednom sudjelovati na Javnom pozivu tijekom godine.

Poziv je otvoren od dana objave na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije do utroška financijskih  sredstava.

V.         Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

 Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

    „Javni poziv za sufinanciranje  programa i  aktivnosti 

iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu“

2)osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

Sve nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

VII.       Korištenje odobrenih sredstava

S prijaviteljima čije prijave budu prihvaćene potpisuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Vukovarsko-srijemske županije.

Odobrena sredstva korisnik mora namjenski trošiti te o tome podnijeti pismeno izvješće najkasnije do kraja siječnja 2021. godine, na predviđenim Obrascima pravdanja troškova.

Korisnik odobrena sredstva može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom.

Pravo podnošenja prijava nemaju prijavitelji koji nisu podnijeli/dostavili financijsko izvješće o izvršenim projektima/programima/aktivnostima podupiranim/sufinanciranim iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije u prethodnim godinama niti ispunili ugovorne obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije.

Korisnik sredstava dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije i u slučaju odustajanja.

Ž U P A N

Božo  Galić, dipl. ing.