REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 370-01/19-01/02

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vinkovci,  27.lipnja 2019. godine

Temeljem odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18), župan Vukovarsko-srijemske županije donosi:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2019. godinu

Članak 1.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovim Javnim pozivom namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih i mladih obitelji te sprječavanjem raseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 2.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu ove mjere imaju osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, odnosno podnositelj zahtjeva ne smije biti stariji od 45 godina te koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug i njihova djeca, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.

Članak 3.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Pravo podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije: 

 • koji kupuju kuću ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije
 • koji nemaju duga na ime javnih davanja
 • osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, odnosno podnositelj zahtjeva ne smije biti stariji od 45 godina te koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug i njihova djeca, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva
 • fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Članak 4.

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana pod uvjetom da vlasnik objekta nakon 6 mjeseci od primitka novčanih sredstava iz ove mjere počne stanovati u kupljenom objektu i da objekt ne proda najmanje 5 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Kao jamstvo za uredno ispunjenje rokova useljenja u kuću ili stan i jamstvo da kupljenu kuću ili stan neće prodati u roku od najmanje 5 godina, korisnik potpore je prije zaključivanja ugovora o dodjeli potpore u obvezi nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije.

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina svake godine u vremenu od 1.12. – 31.12. dostaviti dokaz o prebivalištu nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju.

Članak 5.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 800.000,00 kn

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana u iznosu od 25.000,00 kuna na području Grada te 35.000,00 kuna na području Općine.

Članak 6.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti: 

 1. Prijavnica (obrazac 1)
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja i svih osoba navedenih u prijavnici
 3. Vjenčani list/izvadak iz registra životnog partnerstva
 4. Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (obrazac 2)
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava (ne starije od 30 dana) za oba supružnika
 6. Izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu za koju se traži poticaj ili izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva
 7. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu
 8. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina
 9. Izjava o istinitosti (obrazac 3)
 10. Preslika ugovora o kupoprodaji/predugovora stambenog objekta
 11. Izjava o privoli (obrazac 4)
 12. Dokaz o samohranosti
 13. Dokaz o utvrđenom invaliditetu
 14. Druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

Članak 7.

Prijave će se ocjenjivati temeljem kriterija i dodjelom odgovarajućeg broja bodova uz svaki kriterij (vidi prilog 1).

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora .

Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj utvrđenih bodova prednost za ostvarivanje prava ove Mjere ima korisnik potpore koji je prije predao dokumentaciju.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dokumentacije.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava se neće razmatrati.

Prijavitelji čiji zahtjevi nisu odabrani za dodjelu potpore mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak 8.

Za dodjelu sredstava Mjere za sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije, župan i korisnik sredstava zaključuju ugovor kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika sredstava.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora,  dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini pogreškom isplaćen viši iznos potpore od odobrenog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Županijski proračun.

Osobe koje su kupile ili će kupiti kuću ili stan u tekućoj godini imaju pravo na potporu ove Mjere.

Članak 9.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

Članak 10.

ZAVRŠNE ODREDBE

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

Prijave se isključivo dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2019. godinu

Glagoljaška 27/4

32 100 Vinkovci

Javni poziv traje od 1. srpnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-300 ili na e-mail: sportdemografija@vusz.hr

ŽUPAN

Božo Galić, dipl. ing.