REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju                    

Klasa: 620-01/19-01/09

Ur.broj: 2196/1-17-19-1

Vinkovci, 24. siječnja 2019. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije     („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13., 03/18.), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) i članka 76. Zakona o sportu objavljuje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za sportske donacije, sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u

Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini

I.          Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjeljivanje novčanih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

II.         Namjena za koju se dodjeljuju novčane potpore

Namjena novčanih potpora odnosi se na:

–       poticanje i promicanje sporta (sportske priredbe i manifestacije)

–       provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova)

–       djelovanje sportskih udruga i saveza i školovanje stručnog kadra u sportu

–       sportska priprema (trening i pripreme), domaća i međunarodna natjecanja

–       sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

–       održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija)

III.        Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu – Prijavnici za sportske donacije, sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini, koja je sastavni dio ovog Poziva. Prijavnica mora biti ispunjena računalom ili ručno na način da je čitljiva.

Prijavitelj uz Prijavnicu obvezno mora priložiti slijedeće dokumente:

  1. Preslika izvadaka ili obavijesti o upisu u sve pripadajuće registre (Registar udruga RH, Registar sportskih djelatnosti) u koje je udruga upisana ne stariji od tri mjeseca (može i elektronički spis iz javno dostupnog registra)
  2. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu – ne starija od 30 dana od propisanog roka za dostavu
  3. Uvjerenje o nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu,
  4. Izjava o istinitosti i točnosti podataka

Cjelokupna navedena dokumentacija s prijavnicom mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje udruge. 

IV.        Financijska sredstva

Sredstva za Javni poziv za dodjelu Županijskih novčanih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela  za sport, mlade i demografiju za 2019. godinu.

Minimalan godišnji iznos novčane potpore za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta po korisniku je 2.000,00 kn, a maksimalan godišnji iznos potpore po korisniku je 20.000,00 kn.

Poziv je otvoren tijekom cijele godine ili do iskorištenja sredstava.

V.         Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

    Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

    Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

    „Javni poziv za sportske donacije, sufinanciranje  programa i  aktivnosti 

    iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu“

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

    Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

Sve nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

VII.       Korištenje odobrene donacije

S prijaviteljima čije prijave budu prihvaćene potpisuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Vukovarsko-srijemske županije.

Odobrena sredstva korisnik mora namjenski trošiti te o tome podnijeti pismeno izvješće najkasnije do kraja 01. mjeseca 2020. godine.

Korisnik odobrena sredstva može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih odobrenim projektom.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije.

Korisnik sredstava dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije i u slučaju odustajanja.

Ž U P A N

Božo  Galić, dipl. ing.