Na temelju Odluke Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije o prodaji 1 (jednog) poslovnog udjela u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o., (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 26/23),  Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o prodaji 1 (jednog) poslovnog udjela u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o., (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 29/23), članka 4. Sporazuma o zajedničkom raspisivanju i provođenju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o. sklopljenog između Vukovarsko-srijemske županije i Općine Babina Greda, KLASA: 406-01/23-01/05, URBROJ: 2196-01-24-4 (Vukovarsko-srijemska županija), KLASA: 940-03/24-01/1, URBROJ: 2196-01-24-1 (Općina Babina Greda) od 2. siječnja 2024., objavljuje se

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o.

(dalje u tekstu: Javni poziv)

I. PRODAVATELJI POSLOVNIH UDJELA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9, OIB: 74724110709 (dalje u tekstu: Županija)

 i

OPĆINA BABINA GREDA, Babina Greda, Kralja Tomislava 2, OIB:45800936748 (dalje u tekstu Općina).

II. OSNOVNI PODACI

Županija i Općina osnivači/članovi su trgovačkog društva GEOTERMALNI IZVORI d.o.o. Babina Greda, Vladimira Nazora 3, MBS:030131784, OIB:82879161434, upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku s  temeljnim kapitalom u iznosu od 5.300,00 eura.

Županija i Općina imatelji su ukupno četiri poslovna udjela i to:

 • Županija je imatelj dva poslovna udjela, jedan pod rednim brojem 5 (pet) u nominalnom iznosu od 2.380,00 eura i jedan pod rednim brojem 6 (šest) u nominalnom iznosu od 270,00 eura,
 • Općina je imatelj dva poslovna udjela, jedan pod rednim brojem 7 (sedam) u nominalnom iznosu od 2.380,00 eura i jedan pod rednim brojem 8 (osam) u nominalnom iznosu od 270,00 eura.

Županija i Općina sklopili su Sporazum o zajedničkom raspisivanju i provođenju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o. kojim je dogovoreno da će zajednički provesti postupak javnog poziva putem Zajedničkog povjerenstva za prodaju poslovnih udjela dok odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja/poništenju javnog poziva te ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela donosi/potpisuje svaki pojedini Prodavatelj.

III. PREDMET PRODAJE

Županija prodaje:

 • poslovni udjel u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o pod rednim brojem 5 (pet),   nominalnog iznosa 2.380,00 eura, a koji predstavlja 44,91 % temeljnog kapitala Društva.

Općina prodaje:

 • poslovni udjel u trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI d.o.o pod rednim brojem 7 (sedam), nominalnog iznosa 2.380,00 eura, a koji predstavlja 44,91 % temeljnog kapitala Društva.           

(dalje u tekstu: Poslovni udjeli)

IV. POČETNA CIJENA

Početna prodajna cijena za oba Poslovna udjela iznosi 898.020,00 eura.

Ponuđena cijena mora biti jednaka ili veća od početne cijene.

V. UVJETI KUPNJE

Poslovni udjeli prodat će se isključivo potencijalnim kupcima koji iskažu interes za kupnju oba poslovna udjela i koji dostave obvezujuću ponudu za kupnju istih.

U ponudi se iskazuje jedna kupoprodajna cijena za oba poslovna udjela.

Ponudu može podnijeti samo jedan ponuditelj, nisu dozvoljene zajedničke ponude.

VI. PONUDA

Ponudu za kupnju Poslovnog udjela može podnijeti bilo koja zainteresirana fizička ili pravna osoba u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu(u slučaju dostave dokumenata na stranom jeziku isti moraju biti priloženi s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik).

 Ponuda mora sadržavati najmanje:

 1. Ime i prezime, adresu te OIB ponuditelja (ako je fizička osoba) odnosno naziv, sjedište i OIB ponuditelja (ako je pravna osoba), broj računa (za povrat jamstva), broj telefona, e-mail adresu,
 • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (brojkom i slovima) u eurima,
 • Presliku važeće osobne iskaznice ponuditelja ili odgovarajući identifikacijski dokument države prebivališta (za ponuditelja fizičku osobu), odnosno izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od objave ovog Javnog poziva (za ponuditelja pravnu osobu).
 1. Potvrdu nadležne Porezne uprave, odnosno odgovarajući dokument zemlje sjedišta/prebivališta

kao dokaz o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od objave ovog Javnog poziva,

 1. Izjavu o nepostojanju duga prema Županiji i Općini (Prodavatelji će sami utvrditi istinitost),
 1. Dokaz da nad ponuditeljem pravnom osobom nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva (u slučaju ponuditelja upisanih u sudski registar isto će se utvrditi iz priloženog izvoda iz sudskog registra),
 • Izjavu Ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u skladu s uvjetima Javnog poziva, da u cijelosti prihvaća uvjete Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 5 mjeseci računajući od dana javnog otvaranja ponuda,
 • Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude,
 • Izjavu o tome da zainteresirani Ponuditelj nastupa u svoje ime i za svoj račun,
 1. Obvezujuće PISMO NAMJERE kojim Ponuditelj preuzima izričitu obvezu da će u slučaju ako njegova ponuda bude najpovoljnija, Prodavatelju jamčiti:

– Financijsku stabilnost trgovačkog društva GEOTERMALNI IZVORI d.o.o. u vremenu od najmanje 3 (tri) godine od dana potpisivanja Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela,

– Realizaciju projekta izgradnje istražne bušotine geotermalne vode s bušotinskim radnim prostorom u istražnom prostoru geotermalne vode „Babina Greda 2“  te izradu projektno tehničke dokumentacije i ishođenje dozvole za eksploataciju geotermalne vode u roku od 3 (tri) godine od dana potpisivanja Ugovora, ako provedena istraživanja potvrde postojanje geotermalne vode,  a sve sukladno važećoj Odluci o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Babina Greda 2“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 24. 10. 2019.

Ako ponuditelj ne dostavi nešto od navedenog, njegova ponuda se neće razmatrati već će se odbaciti kao nepotpuna.

Rok valjanosti ponude je 5 mjeseci računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

VII. JAMSTVA

VII.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 44.901,00 (5%) eura na žiro račun Županije HR25 23900011800016005, model: 68 7374-OIB PONUDITELJA s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude za kupnju poslovnih udjela GEOTERMALNI IZVORI d.o.o.“.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima čije ponude nisu odabrane u roku od 10 dana od dana okončanja Javnog poziva, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude odabran jamstvo se uračunava u cijenu. Javni poziv smatra se okončanim sklapanjem Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, isplatom kupoprodajne cijene u cijelosti te dostavom propisanog jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili donošenjem odluke o poništenju Javnog poziva.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude ako:

 1. odustane od sklapanja ugovora u roku valjanosti ponude, odnosno odbije potpisati Ugovor u roku iz točke XIII. ovog Javnog poziva
 2. ne plati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku iz točke  VIII. ovog Javnog poziva
 3. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki VII.2. ovog Javnog poziva

U tom slučaju 50 % iznosa jamstva za ozbiljnost ponude koji je uplaćen na žiro račun Županije, Županija će uplatiti na žiro račun Općine.

VII.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ispunjenje obveza iz obvezujućeg Pisma namjere, a koje obveze su sastavni dio Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, Ponuditelj će jamčiti s dvije bankovne garancije svaka u visini od 10 % vrijednosti Ugovora, na ime svakog Prodavatelja/korisnika garancije, a koje se obvezuje dostaviti u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora. Bankovne garancije moraju biti bezuvjetne, s klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, a koje će važiti minimalno 3 (tri) godine računajući od dana sklapanja Ugovora.

Umjesto jamstva u obliku bankovne garancije, Ponuditelj može dati novčani polog:

– u iznosu od 10 % vrijednosti Ugovora uplatom na žiro račun Županije HR25 23900011800016005, model: 68 7374-OIB PONUDITELJA  i

– u iznosu od 10 % vrijednosti Ugovora uplatom na žiro račun Općine HR08 23400091800300006, model: 68 7374-OIB PONUDITELJA

s opisom „jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Geotermalni izvori d.o.o.“, bez prava zahtijevanja povrata prije proteka roka od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora i na koji Ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

VIII. PLAĆANJE CIJENE

Odabrani ponuditelj dužan je platiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu za Poslovne udjele pojedinačno svakom Prodavatelju jednokratno i to svakom po 50 % ponuđene cijene,  u roku od 15 dana od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.

IX. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je najkasnije  26. 1. 2024. do 10,00 sati.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama, preporučenom poštom ili osobno, na adresu Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, s naznakom „ponuda za kupnju poslovnih udjela GEOTERMALNI POTENCIJAL d.o.o. – ne otvarati“.

X. JAVNO OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje prispjelih ponuda obavit će se dana 26. 1. 2024. godine u 10,00 sati u sjedištu Županije (odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda), a provest će ga Zajedničko povjerenstvo za prodaju poslovnih udjela trgovačkog društva GEOTERMALNI IZVORI d.o.o.

Ponuditelji imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika. Opunomoćenici moraju svoje pisano ovlaštenje potpisano i ovjereno pečatom (ukoliko je primjenjivo) predati članovima Zajedničkog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ako je na javnom otvaranju ponuda prisutna osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, potrebno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu te će se navedena činjenica utvrditi uvidom u priloženi izvadak iz sudskog ili odgovarajućeg registra.

Ponude pristigle izvan roka smatrat će se nepravodobne i vratit će se ponuditeljima u zatvorenim omotnicama.

XI. POSTUPAK ODABIRA

Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz Javnog poziva.

Javni poziv smatra se pravovaljanim i ako pravovremeno pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete Javnog poziva i sadrži najmanje početnu cijenu Poslovnih udjela.

Zajedničko povjerenstvo ocjenjuje valjanost ponuda i priložene dokumentacije te može u slučaju nejasnoća zatražiti pojašnjenje ponuda.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, a koje zadovoljavaju sve uvjete ovog Javnog poziva, Zajedničko povjerenstvo pozvat će te ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene uz javno otvaranje tih ponuda.

XII. PRIOPĆAVANJE ODABIRA

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude donijet će se u roku 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelji koji su dostavili ponude bit će pisano obaviješteni o rezultatu odabira.

XIII. SKLAPANJE UGOVORA

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija bit će pozvan na sklapanje Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

Ako Odabrani ponuditelj odustane od kupnje poslovnih udjela u roku valjanosti njegove ponude, odnosno odbije potpisati Ugovor, kao i ako ne plati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku iz točke VIII. te ne dostavi propisano jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, čelnici Županije i Općine mogu odabrati II. najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj koji bude takvom odlukom odabran kao najpovoljniji, bit će pozvan da pristupi sklapanju Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela. Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi sklapanju Ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje poslovnih udjela i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamstva za ozbiljnost ponude. U tom slučaju čelnici Županije i Općine mogu odabrati III. najpovoljnijeg ponuditelja.

XIV. PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA

Nakon dostave dokaza u uplati kupoprodajne cijene Prodavateljima Poslovnih udjela te dostave propisanog jamstva za uredno ispunjenje Ugovora sukladno točki VII.2. ovog Javnog poziva, Prodavatelji će odabranom ponuditelju predati Izjavu o pravu na upisu u knjigu poslovnih udjela i druge javne upisnike ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Predmetna Izjava će se smatrati dokazom o isplati ukupnog iznosa kupoprodajne cijene i dostave jamstva za uredno ispunjenje Ugovora i služit će kao vjerodostojna isprava na temelju koje će se odabrani ponuditelj moći, kao zakoniti imatelj poslovnih udjela, upisati u knjigu poslovnih udjela, sudski registar i druge javne upisnike.

Troškove u svezi prijenosa Poslovnih udjela snosi Odabrani ponuditelj.

XV. PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

Županijska skupština Županije i Općinsko vijeće Općine donijet će odluku o poništenju Javnog poziva, ako se ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Prodavatelji pridržavaju pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, bez obrazloženja.

Odluka o poništenju Javnog poziva objavljuje se na isti način kao i Javni poziv.

XVI. DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u:

Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Županije, telefon: 032/454-804, 032/454-806, suzana.katic-horvat@vusz.hr, marko.sokcevic@vusz.hr

ili

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, telefon: 032/ 855-944, procelnik@babinagreda.hr

XVII. UVID U POTREBNU DOKUMENTACIJU

Ponuditelj za vrijeme trajanja Javnog poziva može dobiti na uvid Društveni ugovor, Revizorsko izvješće, Procjenu vrijednosti udjela, kao i ostale potrebne dokumente koji se odnose na poslovanje trgovačkog društva u sjedištu trgovačkog društva uz prethodno potpisanu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka. Predajom ponude Ponuditelj se smatra upoznat ili je imao priliku upoznat se sa svim podacima i dokumentima koji se odnose na poslovanje trgovačkog društva.

XVIII. OBJAVA JAVNOG POZIVA

Javni poziv objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja (Jutarnji list) u skraćenom obliku i s informacijom gdje se objavljuje cjelovit tekst Javnog poziva.

Cjelovit tekst Javnog poziva se objavljuje na web stranicama Županije i Općine: www.vusz.hr I https://babinagreda.hr/.

Zajedničko povjerenstvo za prodaju poslovnih udjela trgovačkog društva GEOTERMALNI IZVORI d.o.o.

KLASA: 406-01/23-01/05

URBROJ: 2196-01-24-6

Vukovar, 10. 1. 2024.