Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11 i 04/18) i članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine”, broj 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA/POLAZNICE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U VUKOVARSKO – SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Vukovarsko – srijemska županija (u daljnem tekstu: Županija) poziva osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa da dostave svoje prijave.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Županija provodi u okviru mjere – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od dvanaest mjeseci, s punim radnim vremenom za sljedeće radno mjesto u Županiji:

1.  viši referent za poljoprivredu i ruralni razvoj u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu, 1 polaznik/ca

Uvjeti: VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik poljoprivredne, ekonomske, tehničke ili druge odgovarajuće struke, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja je osim navedenih stručnih uvjeta:

  • u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi se najmanje 30 dana
  • bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Popis osoba prijavljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Županija dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zbog provjere podataka o ispunjavanju uvjeta utvrđenih Zakonom o poticanju zapošljavanja.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja polaznik ima pravo polaganja državnog stručnog ispit za rad u javnopravnom tijelu.

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

U prijavi na javni poziv (vlastoručno potpisana) potrebno je uz osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa, odnosno broj telefona ili mobitela) navesti naziv radnog mjesta za koje se prijava dostavlja, priložiti kratki životopis i navesti profesionalne ciljeve i interese te dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih za određeno radno mjesto (diploma, odnosno svjedodžba), dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica) i elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj fotokopiji.

Nepravodobne i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva i za koje se ocijeni da na osnovi u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanja nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na intervju.

O terminu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopit će se pisani ugovor kojim će se utvrditi poslovi radnog mjesta za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidat, odnosno polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nije zaposlenik Županije, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću.

Novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a troškove prijevoza Županija sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troška prijevoza.

Prijave na javni poziv podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog poziva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na javni poziv dostavljaju se na adresu: Vukovarsko – srijemska županija, Županijska 9, 32000 Vukovar.

KLASA: 132-01/19-01/02

URBROJ: 2196/1-01-19-1

U Vukovaru, 26. veljače 2019. godine

                                                                                              ŽUPAN:

                                                                                      Božo Galić, dipl.ing.