Na temelju članka  2. Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 2/12), Odbor za priznanja objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije.

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 30. rujna 2016. godine na adresu:

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

Glagoljaška 27/II

32 100  VINKOVCI

sa naznakom «ZA DODJELU PRIZNANJA»