REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

KLASA: 061-01/18-01/01

URBROJ: 2196/1-03-18-1

Vinkovci, 10. kolovoza 2018. god.

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 2/12), Odbor za priznanja

O B J A V L J U J E

javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.

Priznanja Županije su:

– Počast Županije

– Nagrada Županije

– Povelja Županije

Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja na području

– gospodarske djelatnosti

– znanosti i kulture

– prosvjete

– zdravstva i socijalne skrbi

– tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

– lokalne samouprave

– očuvanja  i zaštite okoliša

– humanitarnog djelovanja

a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu priznanja ne mogu dati tijela Županije, niti političke stranke.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

– životopis fizičke osobe sa obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

– podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz  prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 30. rujna 2018. godine na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

Glagoljaška 27/II

32 100  VINKOVCI

s naznakom „ZA DODJELU PRIZNANJA“

*Dostavljeni prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom koriste se samo u svrhu provedbe postupka dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2018. godini.