REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

KLASA: 061-01/23-01/01

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 10. kolovoza 2023.

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/12), Odbor za priznanja objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

 Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.

Priznanja Županije su:

– Počast Županije

– Nagrada za životno djelo

– Nagrada Županije

– Povelja Županije

Počast se dodjeljuje državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojega su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u području

–          gospodarske djelatnosti

–          znanosti i kulture

–          prosvjete

–          zdravstva i socijalne skrbi

–          tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

–          lokalne samouprave

–          očuvanja  i zaštite okoliša

–          humanitarnog djelovanja

a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela.

Tijela Županije i političke stranke ne mogu dati prijedlog za priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

– životopis za fizičku osobu s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

– podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje poslovanja i djelovanja te obrazloženje zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

Obrazac prijedloga za dodjelu priznanja je sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupan je na web stranici Županije (www.vusz.hr) rubrika „Javni pozivi i objave“.

            U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku do 20. rujna 2023. godine na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

Glagoljaška 27/II

32 100  VINKOVCI

s naznakom „PRIJEDLOG ZA DODJELU PRIZNANJA“ – NE OTVARAJ

PREDSJEDNICA ODBORA

Mirjana Semenić Rutko

NAPOMENA: Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2022. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

Pozivni dokumenti