REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

KLASA: 061-01/19-01/01

URBROJ: 2196/1-03-19-1

Vinkovci, 12. kolovoza 2019. god.

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 2/12), Odbor za priznanja objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

 vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.

Priznanja Županije su:

– Počast Županije

– Nagrada Županije

– Povelja Županije

Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u području

– gospodarske djelatnosti

– znanosti i kulture

– prosvjete

– zdravstva i socijalne skrbi

– tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

– lokalne samouprave

– očuvanja i zaštite okoliša

– humanitarnog djelovanja

a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojega su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela.

Tijela Županije i političke stranke ne mogu dati prijedlog za priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

– životopis za fizičku osobu s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

– podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

Obrazac prijedloga za dodjelu priznanja i Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka čine sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na web stranici Županije (www.vusz.hr) rubrika „Javni pozivi i objave“.

U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 20. rujna 2019. godine na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za priznanja

Glagoljaška 27/II

32 100  VINKOVCI

s naznakom „PRIJEDLOG ZA DODJELU PRIZNANJA“ – NE OTVARAJ

PREDSJEDNIK ODBORA

Mato Landekić

NAPOMENA: Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).