REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 551-07/24-04/03

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci,  22. veljače 2024. godine

Na temelju odredbe članka 39. stavak 2., 4. i 5., članka 43. te članka 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 32. stavak 1. i 2. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 03/21), i članka 10.Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava za sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/24), župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarivanje prava sufinanciranja kupnje kuće ili stana  mladim obiteljima na području Vukovarsko srijemske županije za 2023. godinu

I. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Stambeno zbrinjavanje.

II. Namjena za koju se dodjeljuju financijska sredstva

  Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

  III. Planirana financijska sredstva i visina financijske potpore

  Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 250.000,00 eura.

   Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana u tri kategorije:

   1. kategorija u iznosu od 2.700,00 eura

   2. kategorija u iznosu od 4.000,00 eura

   3. kategorija u iznosu od 5.300,00 eura

   1. kategorija: Vukovar, Vinkovci;

   2. kategorija: Andrijaševci, Nuštar, Vođinci, Jarmina, Stari Mikanovci, Ivankovo, Cerna     

       Gradište, Bogdanovci, Babina Greda, Otok, Županja;

   3. kategorija: Tordinci, Lovas, Nijemci, Trpinja, Ilok, Tovarnik, Stari Jankovci, Privlaka, 

       Bošnjaci, Štitar, Vrbanja, Tompojevci, Drenovci, Borovo, Gunja, Markušica, 

       Negoslavci.

   Općine i gradovi su svrstani u kategorije sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku, odnosno kategorizirani su prema broju pada stanovništva, broju rođenih i umrlih te prema indeksu razvijenosti gradova i općina.      

   IV. Trajanje Javnog poziva

   Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  od 26. veljače 2024. godine  do 26. ožujka 2024. godine.

    V. Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

    Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

    1. u trenutku prijave nisu stariji od 45 godina,
    2. prijavitelji i bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, životni partneri ili neformalni životni partneri i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.
    3. kupljena kuća ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije
    4. nemaju duga na ime javnih davanja
    5. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ RH, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
    6. kupili kuću ili stan u 2023. godini  

    Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje su koristile pogodnosti za kupnju nekretnine prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ RH, br. 106/18 i 98/19) i Uredbi o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu („Narodne novine“ RH, br. 24/19).

    VI. Prijava na Javni poziv

    Prijave na Javni poziv popunjavaju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr , a sastavni su dio ovog poziva:

    • Prijavnica (obrazac 1)
    • Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (obrazac 2)
    • Izjava o nepostojanju vlasništva kuće/stana na području Republike Hrvatske (obrazac 3)
    • Izjava o dvostrukom financiranju (obrazac 4)
    • Izjava o privoli (obrazac 5)
    • Izjava o istinitosti podataka (obrazac 6)

    Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

    1. Preslika osobne iskaznice podnositelja i svih osoba navedenih u prijavnici (rodni list ili osobna iskaznica za djecu)
    2. Vjenčani list/izvadak iz registra životnog partnerstva
    3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava (ne starije od 30 dana) za oba supružnika
    4. Preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta ovjerenog i potpisanog kod javnog bilježnika
    5. Izvadak iz zemljišnih knjiga stambenog objekta
    6. Preslika bankovne kartice sa vidljivim IBAN brojem
    7. Dokaz samohranosti prijavitelja:
     • rodni listi ili
     • smrtni list za preminulog roditelja ili
     • potvrda o nestanku roditelja
     • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
    8. Dokaz o utvrđenom invaliditetu (rješenje ili potvrda o invalidnosti)

    VII. Podnošenje prijava

    Svi podnositelji daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

    Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

    Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, isključivo preporučenom poštom na adresu:

    Vukovarsko-srijemska županija

    Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

    Glagoljaška 27/IV, 32 100 Vinkovci

    s naznakom za:

    Javni poziv

    za podnošenje prijava za ostvarivanje prava sufinanciranja kupnje kuće ili stana  mladim obiteljima na području Vukovarsko srijemske županije za 2023. godinu

    Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-300 ili na e-mail: vedran.kurtusic@vusz.hr

    VIII. Postupak Javnog poziva

    Formalnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti. Za prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti zatražit će nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije.

    Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova se prijava neće razmatrati.

    Prijave koje ispunjavaju propisane uvjete bodovat će članovi Povjerenstva za bodovanje prijava na Javni poziv.

    Prijave će se bodovati temeljem kriterija i dodjelom odgovarajućeg broja bodova uz svaki kriterij (vidi prilog 1).

    Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj utvrđenih bodova, prednost za ostvarivanje prava ima korisnik potpore koji je prije predao dokumentaciju.

    Prijavitelji čiji zahtjevi nisu ostvarili pravo na dodjelu potpore mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

    Navedena povjerenstva postupat će sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava za sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

    Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

    Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

    Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini pogreškom isplaćen viši iznos potpore od odobrenog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Županijski proračun.

    IX. Odluka o dodjeli financijskih sredstava i pravo prigovora

    Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za bodovanje prijava na javni poziv.

     Odluka se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

     najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

     Prijavitelji koji nisu ostvarili pravo na dodjelu potpore odnosno koji nisu imali dovoljan broj bodova, mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

     X. Potpisivanje ugovora o financiranju i obveze korisnika potpore

     Za dodjelu sredstava Mjere za sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije, župan i korisnik sredstava zaključuju Ugovor kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika sredstava.

     Financijska sredstva će biti doznačena u roku i na način određen Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

     Kao jamstvo da kupljenu kuću ili stan neće prodati u roku od najmanje 5 godina, korisnik potpore je dužan prije zaključivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu  nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

     Korisnici koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava dužni su u razdoblju od 5 godina, svake godine dostaviti u vremenu od 01. prosinca do 31. prosinca potvrdu o prebivalištu Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije.

     Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije.

                                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                     Damir Dekanić, dipl.ing.

     DOKUMENTACIJA: