Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 554-07/24-01/03                                                           URBROJ: 2196-01-24-1 Vinkovci, 19. ožujka  2024.godine  Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni … Nastavi čitati Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu