REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 551-07/24-01/04

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci, 29. siječnja 2024. godine

            Na temelju odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj, 03/21) i članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na naknadu trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/24) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje

zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području

Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini

I.         Predmet Javnog poziva

            Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

II.        Namjena za koju se dodjeljuju naknada

            Naknada trudnicama koja se dodjeljuje ovim Javnim pozivom odnosi se na jednokratnu naknadu za trudnice koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

III.      Planirana financijska sredstva i visina financijske potpore

            Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2024. godinu je 20.000,00 eura.

            Vukovarsko-srijemska županija će isplaćivati iznos od 500,00 eura jednokratne naknade prijaviteljima koji ispune uvjete Javnog poziva.

            Naknada trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu dodjeljivat će se od 29. siječnja do 20. prosinca 2024. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

IV.       Trajanje Javnog poziva

            Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  29. siječnja do 20. prosinca 2024. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

V.        Tko se može prijaviti na Javni poziv

            Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno dodjelu financijskih sredstava u okviru demografskih mjera na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji su:

 • trudnice na komplikacijama koje nemaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024.godini

VI.       Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji prijava na Javni poziv

            Vukovarsko-srijemska županija će dodjeljivati financijska sredstva prijaviteljima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • primaju naknadu plaće u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 110,35 eura za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći (dokaz – Potvrda HZZO o visini naknade)
 • radni odnos u trajanju najmanje jednog mjeseca prije početka bolovanja zbog komplikacija u trudnoći
 • prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
 • hrvatsko državljanstvo

VII.     Prijava na Javni poziv

            Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/ , a sastavni su dio ovog Poziva:

– Prijavni obrazac

– Izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka i osobnih podataka o zdravlju

Prijavi treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Presliku Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad – komplikacije u vezi trudnoće i porođaja
 2. Potvrda HZZO o visini naknade – plaće u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme- odnosno 110,35 eura za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći
 3. Dokaz zaposlenosti u trajanju od minimalno jednog mjeseca:

Potvrda o radno pravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica), više o tome na linku https://www.mirovinsko.hr/hr/izdavanje-potvrda/236

4. Uvjerenje o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu ( ne starije od 3 mjeseca)

 1. Preslika bankovne kartice sa vidljivim IBAN brojem; prijavitelji koji do sada nisu bili korisnici financijskih sredstva iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije a imaju zaštićeni račun, uz Prijavu dužni su dostaviti obrasce G1 i G2 koje izdaje FINA uz predočenje OIB-a Vukovarsko-srijemske županije (OIB Vukovarsko-srijemske županije: 74724110709)
 2. Presliku domovnice
 3. Presliku osobne iskaznice

VIII.    Podnošenje prijava

            Svi podnositelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke i osobne zdravstvene podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje na svojoj  internetskoj stranici te iste pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, a u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama. Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

s naznakom za:

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini“

            Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032 344 098 ili na e-mail:  zlata.gilja@vusz.hr.

IX.       Postupak Javnog poziva

            Provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za jednokratnu naknadu trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini, koje imenuje župan. Navedeno Povjerenstvo provjeru pristiglih prijava vršit će sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini. Za prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini tražiti će nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka Obavijesti za nadopunu dokumentacije.

            Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku njegova prijava neće se razmatrati.

X.        Odluka o dodjeli financijskih sredstava i pravo prigovora

            Prijavitelji koji zadovolje propisane uvjete Javnog poziva dobit će Odluku o dodjeli financijskih sredstava za jednokratnu naknadu trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini. Navedena Odluka donosi se pojedinačno za svakog prijavitelja kojemu je odobrena jednokratna naknada.

            Odluku donosi župan Vukovarsko-srijemske županije.

            Prijavitelji koji nisu ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

            Prigovor se može podnijeti isključivo na postupak Javnog poziva te se podnosi u pisanom obliku Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju koji će proslijedit prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini na daljnje postupanje.

            Konačnu odluku na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                              Damir Dekanić, dipl.ing.