REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 551-07/24-03/03

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci, 18. siječanj 2024. godine

            Na temelju odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj, 03/21) i članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18. godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 02/24.) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

I.         Predmet Javnog poziva

            Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

II.        Namjena za koju se dodjeljuju financijska sredstva

            Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na financijsku pomoć za obitelji s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu za podizanje životnog standarda i materijalnih uvjeta djece do 18 godina.

III.      Planirana financijska sredstva i visina financijske potpore

            Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2024. godinu je 350.000,00 eura. 

            Vukovarsko-srijemska županija će isplaćivati 133,00 eura mjesečno prijaviteljima koji ispune uvjete Javnog poziva.

            Pravo na pomoć obiteljima s četvero i više djece dodjeljivat će se od 01. veljače 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

IV.       Trajanje Javnog poziva

            Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  22. siječnja 2024. godine do 06. prosinca 2024. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

V.        Tko se može prijaviti na Javni poziv

            Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno dodjelu financijskih sredstava u okviru demografskih mjera na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji su:

 • državljani Republike Hrvatske
 • roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/i četvero i više djece do 18. godina
 • roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/ s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

VI.       Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji prijava na Javni poziv

            Vukovarsko-srijemska županija će dodjeljivati financijska sredstva prijaviteljima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju četvero i više djece do 18 godina,
 • imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • jedan roditelj ili izvanbračni drug ili skrbnik ili posvojitelj je nezaposlen,
 • da je samohrani roditelj ili skrbnik ili posvojitelj,
 • da je jednoroditeljska obitelj.

VII.     Prijava na Javni poziv

            Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/ , a sastavni su dio ovog Poziva:

– Prijavni obrazac (Obrazac 1),

– Izjava o istinitosti podataka (Obrazac 2) ,

– Izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 3).

Prijavi treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Vjenčani list ili Izjavu o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 3),
 2. Dokaz malodobnosti djece: kopija rodnih listova ili osobnih iskaznica za djecu,
 3. Uvjerenja o prebivalištu ili Elektroničke zapise o prebivalištu za sve članove obitelji, ne starije od 3 mjeseca,
 4. Dokaz nezaposlenosti jednog roditelja ili izvanbračnog druga ili skrbnika ili posvojitelja,:

Potvrda o radnopravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica), ne starije od jednog mjeseca, više o tome na linku https://www.mirovinsko.hr/hr/izdavanje-potvrda/236 ,

5. Preslika osobne iskaznice prijavitelja, ukoliko OIB nije vidljiv na osobnoj iskaznici potrebno je dostaviti kopiju Potvrde o OIB-u (više o tome na linku https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18639 ),

 1. Preslika bankovne kartice sa vidljivim IBAN brojem; prijavitelji koji do sada nisu bili korisnici financijskih sredstva iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije a imaju zaštićeni račun, uz Prijavu dužni su dostaviti obrasce G1 i G2 koje izdaje FINA uz predočenje OIB-a Vukovarsko-srijemske županije (OIB Vukovarsko-srijemske županije: 74724110709),
 2. Ukoliko je prijavitelj skrbnik ili posvojitelj, rješenje o skrbništvu ili posvojenju za svu djecu,
 3. Dokaz samohranosti prijavitelja:

a) rodni list ili

b) smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili

c) potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili

d) rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

9. Dokaz za jednoroditeljsku obitelj:

a) presuda o razvodu braka ili

b) drugi dokaz jednoroditeljske obitelji.

VIII.    Podnošenje prijava

            Svi podnositelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

            Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link https://vusz.hr/odnosi-s-javnoscu/gdpr-zastita-osobnih-podataka/ .

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

s naznakom za:

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu“

            Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-082 ili na e-mail: josipa.vranovic@vusz.hr .

IX.       Postupak Javnog poziva

            Otvaranje i formalnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, koje imenuje Župan.

            Navedeno Povjerenstvo provjeru pristiglih prijava vršit će sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

            Za prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu tražiti će nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka Obavijesti za nadopunu dokumentacije.

            Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava neće se razmatrati.

X.        Odluka o dodjeli financijskih sredstava i pravo prigovora

            Prijavitelji koji zadovolje propisane uvjete Javnog poziva dobit će Odluku o dodjeli financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu. Navedena Odluka donosi se za svakog prijavitelja, kojemu je odobrena pomoć, pojedinačno.

            Odluku donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije.

            Prijavitelji koji nisu ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

            Prigovor se može podnijeti isključivo na postupak Javnog poziva te se podnosi u pisanom obliku, Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju, koji će proslijedit prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu na daljnje postupanje.

            Konačnu odluku donosi Povjerenstvo za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu koje imenuje Župan.

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                              Damir Dekanić, dipl.ing.