REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:  320-01/19-01/14

URBROJ: 2196/01-01/19-1

Vinkovci, 18. veljače  2019.g.

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 30. i članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18.), raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor jedinice lokalne samouprave  za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2019. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Izbor jedinice lokalne samouprave za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2019. godini

1.Provedba aktivnosti  na projektu „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije u 2019.

1.Organizacija gospodarskih, kulturnih i sportskih manifestacija

2. Uređenje infrastrukture za potrebe održavanja aktivnosti u okviru projekta

Javni poziv je otvoren tri tjedna od dana objave.

2.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 100.000,00 kuna u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2019.godinu. Sredstva će se dodjeljivati jedinici lokalne samouprave po izvršenju aktivnosti u okviru projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“. Jedinica lokalne samouprave mora Županiji dostaviti popunjeni obrazac – Izvješće o provedbi aktivnosti po završetku Projekta,  a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Obrazac se dostavlja popunjen i potpisan zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom navedenom u obrascu.

3. Opći uvjeti i kriteriji za izbor jedinice lokalne samouprave

Na javni poziv mogu se javiti jedinice lokalne samouprave koje predlažu seosko naselje iz svoga sastava uz uvjet da:

-naselje nije sjedište općine

-naselje ima manje od 1.000 stanovnika

-da nema dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da imaju osigurana financijska sredstva u Proračunu za 2019.godinu za provedbu aktivnosti

-da imaju plan aktivnosti koje će provoditi u okviru projekta „Seoska prijestolnica 

 Vukovarsko-srijemske županije u 2019.godine“

-imaju najmanje pet aktivnih civilnih udruga na području naselja koje su usklađene sa Zakonom i nemaju nepodmirenih obveza prema jedinici lokalne samouprave i Županiji

-imaju prijedlog članova za radnu skupinu projekta „Seoska prijestolnica

 Vukovarsko-srijemske županije u 2019.godini“

-imenuju tajnika koji će provoditi aktivnosti Projekta

4. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

  1. Plan aktivnosti koje će provoditi u okviru projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“
  2. Prijedlog članova za radnu skupinu (svaka Udruga najmanje  po jednog člana)
  3. Prijedlog tajnika koje će provoditi aktivnosti
  4. Preslika Proračuna za 2019.godinu
  5. Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske Županije

Prijave se podnose na obrascu koji će  biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od stane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu S naznakom „Prijava za javni poziv“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32 100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 11. ožujka 2019. godine

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

8.Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr.

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.inž.