REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:  320-01/18-01/03

URBROJ: 2196/01-01-18-1

Vinkovci, 17. siječnja  2018.g.

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 30. i članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.), raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor jedinice lokalne samouprave  za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2018. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Izbor jedinice lokalne samouprave za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2018. godini

1.Provedba aktivnosti  na projektu „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije u 2018.

1.Organizacija gospodarskih, kulturnih i sportskih manifestacija

2. Uređenje infrastrukture za potrebe održavanja aktivnosti u okviru projekta

Javni poziv je otvoren tri tjedna od dana objave.

2.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 100.000,00 kuna u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2018.godinu. Sredstva će se dodjeljivati jedinici lokalne samouprave po izvršenju aktivnosti u okviru projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“. Jedinica lokalne samouprave mora Županiji dostaviti popunjeni obrazac – Izvješće o provedbi aktivnosti po završetku Projekta,  a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Obrazac se dostavlja popunjen i potpisan zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom navedenom u obrascu.

3. Opći uvjeti i kriteriji za izbor jedinice lokalne samouprave

Na javni poziv mogu se javiti jedinice lokalne samouprave koje predlažu seosko naselje iz svoga sastava uz uvjet da:

-naselje nije sjedište općine

-naselje ima manje od 1.000 stanovnika

-da nema dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da imaju osigurana financijska sredstva u Proračunu za 2018.godinu za provedbu aktivnosti

-da imaju plan aktivnosti koje će provoditi u okviru projekta „Seoska prijestolnica  

 Vukovarsko-srijemske županije u 2018.godine“

-imaju najmanje pet aktivnih civilnih udruga na području naselja koje su usklađene sa Zakonom i nemaju nepodmirenih obveza prema jedinici lokalne samouprave i Županiji

-imaju prijedlog članova za radnu skupinu projekta „Seoska prijestolnica

 Vukovarsko-srijemske županije u 2018.godini“

-imenuju tajnika koji će provoditi aktivnosti Projekta

4. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

  1. Plan aktivnosti koje će provoditi u okviru projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“
  2. Prijedlog članova za radnu skupinu (svaka Udruga najmanje  po jednog člana)
  3. Prijedlog tajnika koje će provoditi aktivnosti
  4. Preslika Proračuna za 2018.godinu
  5. Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske

županije

Prijave se podnose na obrascu koji će  biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od stane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu S naznakom „Prijava za javni poziv“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32 100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do  06.veljače 2018. godine

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

8.Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.inž.