Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 18/14) Odbor za izbor i imenovanja objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova

 Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

I.

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županije) s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području županije.

II.

Savjet mladih ima 11 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kada i članovi.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području županije, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije (SM 1-1, SM 1-2 i SM 1-3, odnosno za neformalnu skupinu mladih SM 2-1, SM 2-2, SM 2-3 te IZJAVU o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka) ili se mogu podići u Odsjeku za poslove Županijske skupštine u Vinkovcima i obavezno sadrže sljedeće podatke:

– naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja

– podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)

– podatke o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)

– obrazloženje prijedloga

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna je prikupiti najmanje 50 potpisa mladih na propisanom obrascu, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. stavka 3. ovog javnog poziva {presliku dokaza o prebivalištu ili boravištu na području županije (osobna iskaznica)}

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga javnog poziva {(presliku izvatka iz odgovarajućeg registra udruga (ne starije od šest mjeseci)}

V.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije).

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 9, Vukovar) ili se šalju preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska skupština

 Odbor za izbor i imenovanja

 Glagoljaška 27/II

 32 100  Vinkovci

s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije “.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine izvršiti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće se dostavlja Županijskoj skupštini i objavljuje se na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VSŽ).

VIII.

Županijska skupština  na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku propisanom Poslovnikom Županijske skupštine tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.  

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Županijske skupštine.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 11 (jedanaest) kandidata.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 11. na rang listi najviše dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani, jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi i zamjenici članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora objavljuju se na web stranici Županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VSŽ).

NAPOMENA: Na prijavnim obrascima iskazivati će se i prilagati kao dokaz materijali koji sadrže osobne podatke te je u njihovom prikupljanju i obradi potrebno postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Stoga je uz navedene obrasce potrebno dostaviti i ispunjeni obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka koji se nalazi u dokumentaciji iz Javnog poziva. U istoj su navedene i sve ostale informacije vezane uz prikupljanje, obradu, zaštitu i daljnje korištenje podataka.

PREDSJEDNIK ODBORA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

KLASA: 006-05/19-01/02

URBROJ: 2196/1-03-19-1

Vinkovci, 13. ožujka 2019. god.