REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 622-04/23-01/02<

URBROJ: 2196-01-23-1

Vinkovci, 01. veljače 2024. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 141/22.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/21.),objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina

u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini

I.         Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje troškova pregleda registriranih  sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

II.        Namjena za koju se dodjeljuju financijske potpore

Sportske udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za financiranje zdravstvenih pregleda za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportašica/sportaša do 18 godina.

III.      Planirana financijska sredstva

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 10.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose do 15,00 eura s PDV-om po pregledu sportašice/sportaša isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Maksimalan iznos financiranja troškova zdravstvenog pregleda sportašica/sportaša po sportskoj udruzi iznosi 663,61 euro.

IV.         Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) 05. veljače 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

V.        Uvjeti koje udruga mora ispunjavati u Javnom pozivu

Prijavu za financiranje troškova pregleda na Javni poziv može podnijeti udruga koje zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je upisana u Registar udruga (uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu), (vidljivo na web stranicama ministarstva uprave https://registri.uprava.hr/#!udruge),
 • da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (vidljivo na www.mfin.hr izbornik neprofitne organizacije – https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ , registar neprofitnih organizacija),
 • da djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • da je statut uskladila sa Zakonom o udrugama, odnosno predala zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),
 • da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje sportskih djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • ima uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,
 • da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • da je prijavljena aktivnost sukladna Programu javnih potreba u sportu na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu,
 • da aktivnost bude izvršena unutar proračunske 2024. godine.

VI.       Prijava na Javni poziv

Prijava na Javni poziv podnosi se na sljedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Poziva:

 • Prijavnica (Obrazac 1) za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost registriranih sportašica/sportaša do 18 godina, ispunjena, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe,
 • Popis sportašica/sportaša (Obrazac 2), ispunjen, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

Prijavnicu i Popis sportašica/sportaša ispuniti na računalu.

Prijavitelj uz Prijavnicu i Popis sportašica/sportaša obvezno mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu – ne starija od 30 dana od propisanog roka za dostavu
 2. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu,
 1. Izjava o istinitosti i točnosti podataka (Obrazac 3)
 2. Izjava o davanju suglasnosti za zaštitu osobnih podataka za svaku sportašicu/sportaša (Obrazac 4)
 3. Izvadak/dokaz da su sportašice/sportaši prijavljeni za pregled registrirani u nacionalnim savezima od strane sportskih udruga

VII.     Podnošenje prijave

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

„Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina

u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini“

VIII.    Natječajni postupak

Sportska udruga može podnijeti jednu prijavu te obaviti jedan pregled sportašica/sportaša tijekom trajanja Javnog poziva.

Razmatrat će se samo prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

XI.       Rezultati Javnog poziva

Otvaranje i formalnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

Sportske udruge koje zadovolje propisane uvjete Javnog poziva dobit će od Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, putem e-maila, Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

Udruga čija prijava ne zadovoljava propisane uvjete Javnog poziva može u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome, podnijeti prigovor Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju koji će prigovor proslijediti Povjerenstvu za rješavanje prigovora u provedbi Javnog poziva za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini a koje će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

Udrugu kojoj nisu odobrena financijska sredstva a zadovoljili su propisane uvjete Javnog poziva, Upravni odjelu za sport, mlade i demografiju, obavijestit će o razlozima ne financiranja iste.

Udruga koja je nezadovoljna odlukom zbog neodobravanja financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na postupak Javnog poziva te se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane Obavijesti o tome, Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju koji će prigovor proslijediti Povjerenstvu za rješavanje prigovora u provedbi Javnog poziva za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini na daljnje postupanje.

Konačnu odluku donosi Povjerenstvo za rješavanje prigovora u provedbi Javnog poziva za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini koje imenuje Župan.

X.        Korištenje odobrenih sredstava

Sportska udruga koja ostvari pravo putem ovog Javnog poziva obavlja zdravstveni pregled kod licenciranih liječnika sportske medicine.

Liječnici sportske medicine će nakon obavljenih pregleda račun dostaviti sportskoj udruzi.

Sportska udruga proslijedit će (putem e-maila) kopiju računa Upravnom odjelu za sport mlade i demografiju, koji će po primitku računa sklopiti Ugovor sa sportskom udrugom te joj uplatiti iznos troškova pregleda.

Sportska udruga se obvezuje da će nakon uplate financijskih sredstava od strane Vukovarsko-srijemske županije, te od dana plaćanja računa troškova pregleda u roku od 30 dana Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju dostavi sljedeće:

 • za bezgotovinska plaćanja: presliku računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajući bankovni izvod
 • za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, presliku isplatnice iz blagajne i blagajničkog izvješća

                                                                                                                                 Ž U P A N

                                                                                                                      Damir  Dekanić, dipl. ing.