Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj:  111/21., 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) te članka 41. i članka 45. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21.) župan Vukovarsko-srijemske županije dana 18.01.2024. objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2024. godini.

Elektronički mediji sukladno Zakonu o elektroničkim medijima su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se  objave i emisije od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju i stanovnike Vukovarsko-srijemske županije koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačne objave u smislu informiranja stanovnika županije.

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih), te praćenje rada Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije i njenih radnih tijela kao i rad župana i upravnih tijela Županije.

Ukupno planirana vrijednost ovog javnog poziva iznosi 55.000 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po medijskoj platformi 1.000,00 EUR, a najveći iznos po medijskoj platformi je 10.000,00 EUR.

Sredstva za ovaj javni poziv osigurana su u Proračunu Vukovarsko – srijemske županije za 2024. godinu (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj:26/23).

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na javni poziv mogu se prijaviti pružatelji koji obavljaju djelatnost audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje sadržajem većinom pokrivaju teme s područja Vukovarsko-srijemske županije i njenih gradova i općina,
 • lokalni i regionalni radijski i televizijski nakladnici imaju koncesiju za područje Vukovarsko-srijemske županije ili imaju koncesiju za područje gradova ili općina na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Vukovarsko-srijemske županije ili područje gradova ili općina na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D1,
 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja Agencije za elektroničke medije (AEM) najmanje godinu dana od dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti pružatelji usluga audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija:

 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
 • koji su u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili su je već obustavili,
 • koji imaju nepodmirena dugovanja prema Državnom proračunu i/ili proračunu Vukovarsko-srijemske županije,
 • koji se za prijavljeni programski sadržaj financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna.

U slučaju da isti prijavitelj posjeduje više medijskih platformi u svome vlasništvu, na javni poziv šalje samo jednu prijavu. Svaka medijska platforma boduje se zasebno.

Na javni poziv prijavitelj može prijaviti samo jedan programski sadržaj po medijskoj platformi.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Osnovni kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:  

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta i kreativnost u osmišljavanju programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Vukovarsko-srijemske županije0- 10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja (najave, praćenje i izvještavanje, video, snimke, prilozi, reportaže, audio snimke, izvještavanje putem društvenih mreža o događajima na području županije), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti  Vukovarsko-srijemske županije koje su od interesa za građane  Vukovarsko-srijemske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje0 – 10
3.Dinamika i kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže unutar ukupnog programa medija (vrijeme emitiranja i trajanje emitiranja kod radijskog i TV programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.)0 – 10
4.Pregled objavljenog programskog sadržaja od interesa za građane  Vukovarsko-srijemske županije vezano za rad Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije i njenih radnih tijela, rad župana i upravnih tijela Županije u protekla 3 (tri) mjeseca do dana objave javnog poziva 0-10
5.Doseg objava pojedinog medija  za posljednja 3 (tri) mjeseca  do dana objave javnog poziva (podrazumijeva bilo koji odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje doseg objava), broj pratitelja na društvenim mrežama te analitiku slušanosti/gledanosti radijskog i TV programa prijavitelja0-10
Ukupno0 – 50
   

Dodatno će se vrednovati, s najviše 10 bodova ukupno, sadržaji usmjereni na tematske cjeline:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Vukovarsko-srijemske županije (1 bod),
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije (1 bod)
 • poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša na području Vukovarsko-srijemske županije (1 bod),
 • poticanje razvoja turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija Vukovarsko-srijemske županije (1 bod),
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta (1 bod),
 • poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade sa ciljem promicanja njihove dobrobiti ( 1 bod),
 • promocija zdravlja i poticanje zdravstvene kulture, socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama (1 bod),
 • nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1 bod),
 • promicanje ravnopravnosti spolova (1 bod),
 • promocija rada udruga civilnog društva (1 bod).

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem (maksimalni broj iznosi 60 bodova).

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se prema bodovnoj listi utvrđenoj sukladno obrascu ocjenjivanja.

Napomena:

Prenošenje priopćenja sa službene mrežne stranice Vukovarsko-srijemske županije i dostavljenih priopćenja ne smatra se programskim sadržajem obuhvaćenim ovim Javnim pozivom.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Obrazac 1. – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
  • Obrazac 2. – Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
  • Obrazac 3. – Izjava o ispunjavanju uvjeta za prijavu
  • Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri vijeću za elektroničke medije
  • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga  (ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva)
  • broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje).

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji moraju biti  točno i u cijelosti ispunjeni putem računala, ovjereni  pečatom i potpisani od ovlaštene osobe za zastupanje.

Obrasci i izjave dostupni su za preuzimanje na službenoj mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Ured župana, Županijska 9, 32000 Vukovar ili neposrednom predajom u pisarnici na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar i to u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“ .

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 18.01.2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, računajući od dana objave natječaja, a ističe 25.01.2024. u 24:00 sata.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Pravilnikom i Javnim pozivom.

Zaprimljene prijave ne vraćaju se prijaviteljima.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan Vukovarsko-srijemske županije na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava elektroničkim medijima, koje imenuje župan, a koje će, sukladno uvjetima i  kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti podnesene prijave.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor isključivo na provedeni postupak.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

O prigovoru odlučuje župan u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja prigovora.

Na temelju odluke o dodjeli financijskih sredstava župan Vukovarsko-srijemske županije zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, biti će objavljene na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se dostaviti elektroničkim putem najkasnije do 23.01.2024. godine na adresu elektroničke pošte marija.prsa@vusz.hr

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl.ing.