REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Klasa: 620-06/20-01/20

Ur.broj: 2196/1-01-20-1

Vinkovci, 30. srpnja 2020.godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije     („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13., 03/18.), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) i članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.), objavljuje

JAVNI POZIV

za  financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost

sportašica/sportaša do 18 godina

I.          Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća  zdravstvena  sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina.

II.         Namjena za koju se dodjeljuju novčane potpore

Zdravstveni pregledi sportaša za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportašica/sportaša do 18 godina.

III.        Opći uvjeti za podnošenje prijava

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju sportske udruge kojima je sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije.

IV.        Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Poziva:

–          Prijavnica za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost          sportašica/sportaša do 18 godina

–          Popis sportašica/sportaša

Prijavnicu  ispuniti na računalu.

Prijavitelj uz Prijavnicu i Popis sportašica/sportaša obvezno mora priložiti slijedeće dokumente:

  1. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu – ne starija od 30 dana od propisanog roka za dostavu
  2. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu,
  3. Izjava o istinitosti i točnosti podataka
  4. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Cjelokupna navedena dokumentacija s prijavnicom mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje udruge. 

Napomena: Uz navedenu obveznu dokumentaciju potreban je i evidentiran upis u Registar sportskih djelatnosti.

https://www.udu-vsz.hr/sport
https://www.udu-vsz.hr/obrasci/prosvjeta-sport

Kontakt osoba Marina Barić: Tel: 032/344-300, e-mail: prosvjeta3.vk@udu -vsz.hr

V.         Financijska sredstva

Sredstva za Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju za 2020. godinu.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose 100,00 sa PDV-om po sportašici/sportašu isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

V.         Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

 Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

„Javni poziva za  financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena

sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina“

2)osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

Sve nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

VII.       Korištenje odobrene donacije

Prijaviteljima čije prijave budu prihvaćene, iste će biti plaćene po predračunu.

Ž U P A N

Božo  Galić, dipl. ing.