REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:324-01 /23-01/05

Ur.broj:2196-07/3-23-1

Vinkovci, 10. kolovoza 2023.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 44. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ broj: 63/19), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15. i 37/21), čl. 16. Programa razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/20), članka 2. stavka 2. Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 27/22), Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije raspisuje 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva za slijedeće mjere propisane Programom razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.: 

  1. Potpora za funkcioniranje rada ribočuvarske službe
  2. Potpora za radove i nabavku opreme za uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda
  3. Potpora za poribljavanje voda
  4. Potpora za osposobljavanje i školovanje kadrova u ribarstvu
  5. Potpora za izradu planove upravljanja ribljim fondom i ostalih akata
  6. Potpora za nabavku ribolovnih alata i informatičke opreme
  7. Potpora za provedbu manifestacija koje promiču ribolov
  8. Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje ribičkih domova i ribolovnih staza

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a.  Korisnici potpore

1)

1. Ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjani ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije

2. Ribičke udruge na području Vukovarsko-srijemske županije

2) Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3) Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini. 

II.b. Potpora i Postupak

1) Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

2) Potpora se dodjeljuje za troškove, radnje i aktivnosti za Mjere iz članka I. ovog Javnog poziva

3) Korisnik može podnijeti jedan zahtjev maksimalno za dvije mjere.

4) Prihvatljivi korisnici su: Ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjani ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mjere, a ribičke udruge za mjere 2,4, 6, 7 i 8.

5) Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon obavljene radnje i aktivnosti na temelju dokumentiranih troškova i/ili na temelju pravovaljanog zahtjeva za predsufinaciranje za planirane radnje i aktivnosti.

6) Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

7) Obrazac zahtjeva s traženom dokumentacijom i prilozima su dostupni uz ovaj Javni poziv.

8) Ukoliko zahtjevi i obrasci nisu ispunjeni pravilno na način da budu ispunjeni isključivo računalom smatrati će se da  ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu i neće se razmatrati.

9) Ukoliko zahtjev nije predan na ispavan način ili u navedenom roku, smatrati će se da  ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu i neće se razmatrati.

10) Ukoliko zahtjev nema priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljava uvjetima Javnog poziva za potporu, neće se razmatrati.

11) U Mjeri 7. prihvatljivi su troškovi promotivnog materijala i opreme za provedbu manifestacije koje promiču ribolov.

12) Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županij8ki proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

13) Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a prijedlog odobrava i odluku o dodjeli potpora donosi župan 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina: 

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. god. – ne otvaraj“, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci. 

Ili 

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom: Vukovarsko-srijemska županija, „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. god. – ne otvaraj“ Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci“. 

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 14. kolovoza 2023. god. do 14. rujna 2023. god. 

V. Informacije

Za sve dodatne informacije ili pitanja obratiti se isključivo upitom na elektroničku poštu: ribarstvo@vusz.hr 

                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                       Milan Grubač

Pozivni dokumenti

Dokument rezultata