REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 302-02/21-01/03

URBROJ:2196/1-01-21-1

Vukovar, 22. siječnja, 2021. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.) članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18, 2/20) i članka 10. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko – srijemske županije za 2021. godinu, župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021., u daljnjem tekstu: Odluka), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/9).

Članak 2.

KORISNICI POTPORA 

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura. 

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura.

Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina veća od utvrđenih za male subjekte.

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u vlasništvu imaju drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. 

Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave. Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

Članak 3.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpora se dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 2. i članka 4. Ovog Javnog poziva i sljedećim uvjetima:

 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije odnosno da je projekt ili aktivnost namijenjena korisnicima koji imaju sjedište na području Županije;
 • da podnositelj prijave nema blokiran poslovni račun;
 • da podnositelj prijave ima podmirene obveze prema Republici Hrvatskoj za poreze i doprinose;
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Razvojnom strategijom Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. i Programom za poticanje razvoja poduzetništva;
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01. siječnja 2021. god.
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, inovacije i nove proizvode;

Svi prijavitelji na ovaj Javni poziv moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Članak 4.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

 • nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • izgradanja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
 •  nabava računalne opreme i računalnih programa i licenciranja, izrada i nadogradnja web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenje u poslovanju
 • zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • polaganje stručnih i majstorskih ispita
 • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

Članak 5.

U okviru ovog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Ako prijavitelj prijavi više projektnih prijava u razmatranje će se uzeti samo ona koja bude prva zaprimljena temeljem upisa u upisnik prijava.

Članak 6.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 450.000,00 kuna.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 25.000,00 kuna.

Članak 7.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 6. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 7. Potvrda FINE o blokadi
 8. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 9. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Ispis iz registra udruga Republike Hrvatske za udruge
 10. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava,
 11. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Obrazac i izjave se ispunjavaju isključivo na računalu.

Članak 8.

Sve pristigle prijave pregledat će Povjerenstvo za administrativnu provjeru i Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.

Način rada povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.                                 

Odluku o dodjeli i visini potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele sredstava. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi prijavljene aktivnosti realizirati u cijelosti te po završetku istih dostaviti Završno financijsko izvješće Vukovarsko-srijemskoj županiji (obrazac izvješća, računi i potvrde o plaćanju).

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Prijave projekata pripremljene u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Županijska 9

32 000 Vukovar

Članak 9.

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 31. listopada 2021. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo za administrativnu provjeru će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku njegova prijava se neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od objave Odluke o raspodjeli financijskih potpora, podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak 10.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Članak 11.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije na e-mail: eu@vusz.hr ili brojeve telefona: 032 454-608 i 032 454-701.

                                                       ŽUPAN

                                                          Božo Galić, dipl. ing.