Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024 godini

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN Klasa:323-01/24-01/06 Urbroj:2196-01-24-1 Vinkovci, 16. travnja 2024. Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona … Nastavi čitati Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024 godini