REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/17-01/11

Ur.broj:2196/1-07-17-1

Vinkovci, 22. ožujka 2017. god.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 27. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 140/05, 75/09, 14/14 i 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15.), članka 43. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.), Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

 JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeće mjere:

  1. Mjera 1. Potpora za troškove legalizacije lovačkih domova ishođenjem rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja
  2. Mjera 8. Potpora za troškove za sprečavanje štete od divljači
  3. Mjera 9. Potpora za troškove izgradnje, adaptacije i opremanja lovačkih domova

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1)1.Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

   2.Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije.

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

II.b.Potpora

1)Potporama se sufinanciraju navedene Mjere u visini maksimalno do 50% ukupno dokumentiranih ili procijenjenih troškova.

2)Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 kn.

3)Jedan korisnik se može prijaviti na maksimalno tri (3) mjere po godišnjem Natječaju, te ostvariti maksimalno deset (10) potpora u Programskom razdoblju 2016-2020.

4)Za Mjere 1. i 9. Korisnik može ostvariti potpore u maksimalnom iznosu do 20.000 kn u cijelom Programskom razdoblju 2016.-2020., osim u Mjeri 9. kada Korisnik može ostvariti potpore za svaki lovački dom koji ima u vlasništvu ili upravlja lovačkim domom temeljem ugovora o zakupu uz uvjet da se ne nalaze u istom naselju do 20.000 kn po objektu.

5)Potpora se korisnicima isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja odgovarajuće dokumentacije, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

II.c. Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

2)Pojedina potpora korisnicima se isplaćuje na žiro račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

3)Zahtjevi za županijske potpore dostavljaju se na županijskom obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

4)Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod stavkom Natječaji.

5)Listu županijskih potpora odobrava Župan Vukovarsko-srijemske županije.

6)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

7)Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

8)Ukoliko korisnik ne uloži vlastita sredstva koje je prikazao da će uložiti prilikom podnošenja zahtjeva, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“ na adresi: Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 22. ožujka 2017. god. do 25. travnja 2017. god.

V. Informacije

Za sve dodatne informacije i pomoć pri apliciranju obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, tajniku Povjerenstva na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

    lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije