REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 302-02/19-01/27

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vukovar, 05. travnja 2019. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18) i članka 21. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko – srijemske županije za 2019. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD KLASTERA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Članak I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19, u daljnjem tekstu: Odluka), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa klastera na tržištu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1).

Članak II.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu putem ovog Javnog poziva imaju klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Klaster je oblik strateškog saveza, tj. grupa srodnih poduzeća ili udruženja proizvođača iz jedne grane, uključujući i proizvođače sirovina, kao i vladinih i nevladinih organizacija i znanstvenih i obrazovnih institucija koje tako udružene rješavaju zajedničke probleme i, unapređujući poslovanje, postižu uspjeh u određenom segmentu djelatnosti i natprosječnu konkurentnost i promociju u zemlji i inozemstvu.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

Članak III.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpore se dodjeljuju pod uvjetima iz članka II. ovog Javnog poziva i sljedećim uvjetima:

 • da je projekt ili aktivnost namijenjen korisnicima koji imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije
 • koji se udružuju u cilju razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili zajedničkih nastupa na tržištu, na sajmovima, izložbama
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01. siječnja, 2019. godine

Svi prijavitelji na ovaj Javni poziv moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.  

Članak IV.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti:

 • Operativni troškovi rada klastera (knjigovodstvene usluge, uredski materijal)
 • Usluge izrade plana i programa rada
 • Promidžbene aktivnosti i nastupi na sajmovima
 • Edukativne aktivnosti
 • Izrada web stranica, istraživanje tržište
 • Nabava informacijsko-komunikacijske opreme

Članak V.

U okviru ovog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Ako prijavitelj prijavi više projektnih prijava u razmatranje će se uzeti samo ona koja bude prva zaprimljena temeljem upisa u upisnik prijava.

Članak VI.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 100.000,00 kn.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

Članak VII.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za potporu
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Dokaz o broju zaposlenih (potvrda HZMO ili A stranica JOPPD obrasca)
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 7. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 8. Potvrda FINE o blokadi
 9. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 10. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Ispis iz registra udruga Republike Hrvatske za udruge
 11. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava
 12. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Obrazac i izjave se ispunjavaju isključivo na računalu.

Članak VIII.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za osnivanje i rad klastera na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu.

Način rada povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.                            

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Prijave projekata pripremljene u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD KLASTERA NA PODRUČJU VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Županijska 9

32 000 Vukovar

Članak IX.

Javni poziv je otvoren do 15. studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 15. studenog 2019. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo za administrativnu provjeru će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku njegova prijava se neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak X.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

Članak X.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona 032/454-702 i Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju 032/344-301 radnim danom od 9-12 sati ili na e-mail: eu@vusz.hr.

                                                     ŽUPAN

                                                          Božo Galić, dipl. ing.