REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:  320-01/17-01/53

URBROJ: 2196/01-01-17-1

Vinkovci, 28. studenog 2017.godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.) i članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020.g. (Službeni vjesnik 1 /16) objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području  Vukovarske-srijemske županije u 2017. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2017. godini, a odnose se na:

1.Unapređenje poljoprivredne infrastrukture

a. izrada projektno tehničke dokumentacije

b. izvedba radova na unapređenju poljoprivredne infrastrukture

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave javnog poziva.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva,uz uvjet da:

-su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

-imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da  nemaju  dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna

-da nemaju dugovanja prema državnom proračunu

Posebni kriteriji su:

za Mjeru 1. –korisnik mora imati već postojeću poljoprivrednu proizvodnju ili registrirani gospodarski  objekt

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

1. Preslika rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

2. Preslika predračuna ili računa troškova

3.Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

4.Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna

5.Potvrda porezne uprave da korisnik nema dug prema državnom proračunu

6.Dokaz o registriranoj proizvodnji

7.Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (Savjetodavna služba)

Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Pojedina županijska potpora korisnicima se isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konce tekuće godine.

4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 60.000,00 kuna za Mjeru 1. Za 1.a potpora se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za 1.b potpora se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 30.000,00 kuna.

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu

S naznakom „Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32 100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 11. prosinca 2017. godine. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

8.Informacije:

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr. 

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.ing.