REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 320-01/21-01/ 129

URBROJ: 2196/1-01-21-1

Vinkovci,  02. studenog 2021.godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18,2/20,3/21) i članka 10. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021.-2023.g.  objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području  Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu, koji su objavljeni ili će biti objavljeni u 2021. godini, a odnose se na:

1. Unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi troškovi:

 Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju/ 

 rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda

– potpora se ostvaruje za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda (mesa, mlijeka, voća, povrća, žitarica i uljarica)/uvođenje  HACCP sustava

4. Postizanje certificiranih standarda

Prihvatljivi troškovi:

Uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju

-potpora se ostvaruje za uvođenje GLOBAL GAPA u povrtlarskoj proizvodnji

II. Korisnici sredstava

Na javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije  (SOPG, OPG ili obrt).

Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete:

-imaju podmirene sve dospjele obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;

– koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Vukovarsko-srijemske županije u ranijim razdobljima

– imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Izjava se nalazi uz Zahtjev za potporu)

III. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi. Obrasci će korisnicima biti dostupni na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu  Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu:PDV) te  sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

IV. Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 100.000,00 kuna za Mjeru 1. i iznos od 100.000,00 za Mjeru 4.

Za 1. potporu se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za 4. potporu se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 35.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis. Iznosi potpore male vrijednosti koji jednom korisniku mogu biti dodijeljeni tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smiju biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

V. Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu S naznakom „Prijava za javni poziv“ Glagoljaška 27/1, 32 100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi: Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

VI. Procedura dodjele potpore

Administrativnu kontrolu zahtjeva provodi Upravni odjel za poljoprivredu.

Upravni odjel za poljoprivredu  pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

VII. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je  otvoren 14 dana od dana objave na službenoj stranici Županije. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

VIII. Informacije:

Upravni odjel za poljoprivredu, broj telefona  032/344-038 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail: katarina.draskic@vusz.hr. 

                                                                              ŽUPAN:

                                                                     Damir Dekanić, dipl.ing.