REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:  320-01/19-01/17

URBROJ: 2196/01-01-19-1

Vinkovci, 11. ožujka 2019.godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18.) i članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020.g. (Službeni vjesnik 1 /16) objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području  Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2019. godini, a odnose se na:

1. Unapređenje poljoprivredne infrastrukture

Izvedba radova na unapređenju poljoprivredne infrastrukture (voda,struja,plin pristupne ceste)

Javni poziv je otvoren 7 dana od dana objave javnog poziva.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva,uz uvjet da:

-su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

-imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da  nemaju  dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna

-da nemaju dugovanja prema državnom proračunu

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

1. Preslika rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

2. Preslika predračuna ili računa troškova izvedbe radova

3. Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

4. Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna

5. Potvrda porezne uprave da korisnik nema dug prema državnom proračunu

Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Pojedina županijska potpora korisnicima se isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konce tekuće godine.

4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 60.000,00 kuna. Potpora se odobrava po jednom korisniku do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kuna po korisniku.

5. Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu

S naznakom „Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32 100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 17. ožujka 2019. godine. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije. Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

8. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail: ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.inž.