REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANAN

KLASA: 320-01/20-01/ 57

URBROJ: 2196/1-01-20-1

Vukovar,  17. rujna  2020.g. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12;  19/13; 137/15: 123/17 i 98/19.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18.) i članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020.g. (Službeni vjesnik 1 /16) objavljuje 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području  Vukovarske-srijemske županije u 2020. godini

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2020. godini, a odnose se na:

1.Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina

Sufinanciranje organiziranja radionice za stjecanje znanja i vještina za senzorne analitičare mesnih proizvoda.

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave javnog poziva.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti udruženja poljoprivrednih proizvođača,uz uvjet da:

-imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna

-da nemaju dugovanja prema državnom proračunu 

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

1.Preslika predračuna ili ponude predavača

2.Preslika ostalih troškova održavanja radionice

3.Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

4.Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna

5.Izvadak iz jedinstvenog registra računa iz Fine da račun nije u blokadi 

Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Pojedina županijska potpora korisnicima se isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine.

4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna.

Potpora se odobrava po jednom korisniku do 75 %, od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 35.000 kn po korisniku.

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu

S naznakom „Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2020. godine. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije. Upravni odjel za poljoprivredu pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

8.Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr.

                                                                            ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.ing.