REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 334-01/20-01/04

URBROJ: 2196/1-01-20-1

Vukovar, 24. veljače 2020.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u autohtonu gastro ponudu iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu putem projekta „Crni sendvič“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA ULAGANJA U AUTOHTONU GASTRO PONUDU IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU PUTEM PROJEKTA „CRNI SENDVIČ“

Članak I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnoga poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku: Županije) za 2020. godinu ugostiteljskim objektima sa svrhom promicanja autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u turističkoj ponudi Županije i poboljšanja gastronomske ponude iste u 2020. godini putem projekta „Crni sendvič“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program).

Projekt „Crni sendvič“ osmišljen je sa ciljem promocije autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od crne slavonske svinje – fajferice. Crni sendvič predvidivo sadrži crno pecivo sa slaninom crne slavonske svinje, jaje iz slobodnog uzgoja, sir i sezonsko povrće.

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1).

 Članak II.

KORISNICI POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju obrtima kategoriziranim sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19), a u kontekstu ovog Javnog poziva pružateljima ugostiteljskih usluga koji se snabdijevaju poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima od poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača koji svoju djelatnost obavljaju na području Vukovarsko-srijemske županije gdje su i registrirani.

Članak III.

VISINA POTPORA

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od 5.000,00 za promotivni materijal u svrhu ujednačavanja vizualnog identiteta ugostiteljskih objekata koji će proizvod nuditi te kupovinu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača (slanina crne slavonske svinje). Ukupna vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 kn. 

Članak IV.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju obrti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području županije
 • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi
 • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Županije
 • nepostojanje poreznog duga
 • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimus potpore)
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi 

Članak V.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • kupovina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača (slanina crne slavonske svinje)
 • nabava promotivnog materijala sa svrhom ujednačavanja vizualnog identiteta ugostiteljskih objekata koji će proizvod nuditi

Članak VI.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za jednokratnu potporu
 2. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Ispis iz registra udruga Republike Hrvatske za udruge
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)

Članak VII.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora ugostiteljskim objektima sa svrhom promicanja autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u turističkoj ponudi Županije i poboljšanja gastronomske ponude iste u 2020. godini.  

Način rada Povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti, odnosno sredstva namjenski utrošiti.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Prijave na ovaj poziv dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ULAGANJA

U AUTOHTONU GASTRO PONUDU IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Županijska 9

32000 Vukovar

Članak VIII.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 31. prosinca 2020. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku njegova se prijava neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji koji nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak IX.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Članak X.

Sve informacije vezane za Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona 032/454-703 ili na e-mail turizam@vusz.hr.

 ŽUPAN

Božo Galić, dipl.ing.