REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 320-10/24-01/24

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci, 25. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), Programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23 – u nastavku: Program potpora) i Odluke Županijske skupštine o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (KLASA: 320-10/24-01/06, URBROJ: 2196-03-24-3 od 07. ožujka 2024. godine) Župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI POZIV

unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Javnim pozivom unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (u nastavku: Javni poziv) propisuju se prihvatljivi korisnici, popis mjera i kriterija za dodjelu potpora, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, rokove i način podnošenja prijave, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za navedeno razdoblje.

Potpore se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.1407/2013), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja (dalje u tekstu: Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972) i Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316).

1.1. Svrha Javnog poziva

Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

1.2. Korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici su:

 • poljoprivredna gospodarstva[1]Upisana u Upisnik poljoprivrednika pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije.
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,
 • proizvođačke grupe, organizacije, klasteri registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, te organizacije koje su priznate ili su u proceduri priznavanja od strane Ministarstva poljoprivrede.

1.3. Intenzitet potpore

Financijska sredstva za provedbu drugog Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu osigurana suu Proračunu Vukovarsko-srijemske županije, GLAVA 008 01: Upravni odjel za poljoprivredu, Program: Poticanje razvoja poljoprivrede, Tekućiprojekt: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u iznosu od 230.000,00 €.

1.4. Informacije

Sve potrebne informacije o uvjetima te potrebnoj dokumentaciji za prijavu na Javni poziv nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva, korisnici mogu dobiti isključivo elektroničkim putem, na e-mail: poljoprivreda@vusz.hr . Upravni odjel će na navedene upite odgovarati u najkraćem vremenskom roku. Upiti izrečeni telefonskim putem ili osobnim dolaskom neće se razmatrati niti će se na njih davati odgovor.

Upravni odjel za poljoprivredu kroz odgovore na pitanja ne može davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, odnosno pojedine vrste ulaganja i troškova.

1.5. Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje temeljem Javnog poziva unapređenja poljoprivredi i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu su oni koji su nastali u razdoblju od 01.  studenog 2023. do dana prijave na Javni poziv i provode se isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije.

1.6. Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi su:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • troškovi vlastitog rada
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem

1.7. Popis Mjera

 1. DIO

MJERA 1. PROMOCIJA I UVOĐENJE PROFITABILNIJEG NAČINA BILJNE PROIZVODNJE (Uredba Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316)

Podmjera 1.4. Bušenje zdenaca/bunara za povrtlarsku i voćarsku proizvodnju

 • radovi na bušenju bunara/zdencaodovlaštenog izvođača registriranog za bušenje bunara

Podmjera 1.5. Sufinanciranje opreme za navodnjavanje za sustave navodnjavanja

 • nabava opreme za sustave javnog navodnjavanja

MJERA 2. SUFINANCIRANJE ANALIZA I POPRAVAKA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (Uredba Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316)

Podmjera 2.1. Osnovna kemijska analiza tla za biljnu proizvodnju

 • potpora se ostvaruje za osnovnu kemijsku analizu tla za biljnu proizvodnju odnosno popravak tla,
 • uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijska analizu uzoraka tla i interpretacija rezultata uključujući preporuke za gnojidbu.

MJERA 3. RAZVOJ I UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE (Uredba Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316)

Podmjera 3.1. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla/kljunova/pčelinjih zajednica u stočarstvu

 • kupovina uzgojno valjanih grla junica starosti iznad 12 mjeseci
 • kupovina uzgojno valjanih rasplodnih grla ovaca i koza starosti iznad 6 mjeseci
 • kupovina kokoši nesilica starosti minimalno 18 tjedana
 • pčelinje zajednice:  maksimalno 50 pčelinjih zajednica

Podmjera 3.2. Ograđivanje površina na otvorenom (za uzgoj i držanje životinja, kapaciteta za skupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice)

 • troškovi materijala za ograđivanje (stupovi, žice, armatura i sl) za držanje životinja na otvorenom
 • troškovi prilagodbe površina na otvorenom za stajski plato za gnoj, jame za gnoj, lagune za tekući gnoj i druge vrste spremnika za gnoj

MJERA 4. POTPORA ZA ZAŠTITU USJEVA/NASADA (Uredba Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316)

Podmjera 4.1. Potpora za postavljanje mehanizama za zaštitu od prirodnih nepogoda

 • postavljanje protugradne zaštite na trajnim nasadima (voćnjacima, vinogradima) – nabava mreže, stupaca, i sl.
 • antifrost sustav, mobilni ili stacionirani lovac na mraz u voćnjacima
 • nabava agrometeoroloških stanica s opremom za meteorološko praćenje

II. DIO

MJERA 1.UNAPREĐENJE PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Uredba Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972)

Podmjera 1.2. Potpore za unapređenje prerade u stočarskoj proizvodnji

Uključuje:

 • 1.2.1. Opremanje prostora za preradu mlijeka (mini sirane)
 • 1.2.2. Opremanje prostora za preradu mesa
 • nabava nove dugotrajne opreme za preradu mlijeka i mesa (npr. rashladne vitrine, pasterizator, kotao za sirenje, punilica za meso, vakumirka i sl.).

MJERA 2. ULAGANJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE (Uredba Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972)

Podmjera 2.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponske elektrane

 • izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponske elektrane za samoopskrbu poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik je obvezan najkasnije u roku od osamnaest (18) mjeseci od ostvarivanja potpore za izradu projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponske elektrane istu i ugraditi.

Podmjera 2.2. Ugradnja i nabava fotonaponske elektrane

 • troškovi dostave, nabave i ugradnje fotonaponske elektrane, ostala oprema za pravilan rad sustava za samoopskrbu poljoprivrednog gospodarstva.
 • troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta fotonaponske elektrane u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo i sl.

Ugradnja i nabava fotonaponske elektrane za daljnju distribuciju električne energije nije prihvatljivi trošak.

MJERA 4. RAZVOJ PROIZVODNJE I MARKETING PROIZVODA (Uredba Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972)

Podmjera 4.3. Potpora za kupnju prodajne ambalaže za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • jednokratne prodajne  staklene, papirnate i/ili reciklirane ambalaže za voće i povrće
 • jednokratne prodajne i/ili transportne staklene, papirnate i/ili reciklirane ambalaže za jaja, mlijeko i mliječne proizvode
 • troškove kupovine nacionalne staklenke za med
 • troškovi izrade loga oznake proizvođača, informacija o proizvodu te njegova aplikacija na ambalažu

MJERA B1. POTICANJE I DIVERSIFIKACIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE (Uredba Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316)

Podmjera B1.1. Ekološka proizvodnja voća, povrća, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

 • nabava certificiranog ekološkog sadnog i/ili sjemenskog materijala voća, povrća, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
 • nabava gnojiva i zaštitnih sredstava dozvoljenih za korištenje u ekološkoj proizvodnji.

Potpora se odobrava za ekološku proizvodnju voća i povrća na minimalnoj površini od 0,2 ha.

2. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja Prijave za potporu od strane korisnika do sklapanja ugovora o financiranju korisnika s Vukovarsko-srijemskom županijom.

2.1. Uvjeti i način podnošenja prijave za potporu

Prijavni obrazac korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem računala. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.

Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i latinično pismo te ovjerena od strane sudskog tumača.

Korisnik može podnijeti prijavu samo na jednu podmjeru.

Prijava na Javni poziv podnosi se na Prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog poziva i dostupan je na službenim stranicama Županije (www.vusz.hr)

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži Prijavni obrazac te obveznu i dodatnu dokumentaciju kako je zahtijevano u Javnom pozivu.

Obrazac je potrebno popuniti u cijelosti. Obrazac u kojem nedostaju ključni podaci neće biti uzet u razmatranje.

2.2. Mjesto i način dostave prijave za potporu

Prijavni obrazac kao i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo putem pošte na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

”Prijava za Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

 „ NE OTVARATI”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Prijava u papirnatom obliku sadržava propisanu dokumentaciju i obvezne obrasce vlastoručno potpisane i ovjerene od strane osobe ovlaštene za zastupanje ili nositelja OPG-a.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati“.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva neće se razmatrati.

2.3. Rok za dostavu prijave

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama do 25.04.2024. godine.

Valjanom prijavom će se smatrati ako datum na poštanskom žigu na prijavi odgovara roku za podnošenje prijave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

2.4. Provedba postupka dodjele potpore

Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem Prijavnih obrazaca za potporu u Upravni odjel za poljoprivredu, Vukovarsko-srijemske županije, a završava sklapanjem ugovora o financiranju. Prijave na Javni poziv koje udovoljavaju uvjetima propisanim Programom potpora vrednuju se i ocjenjuju u skladu s kriterijima i mjerilima koji su propisani ovim Javnim pozivom. Temeljem rezultata vrednovanja i ocjene, Povjerenstvo za provedbu Programa izrađuje prijedlog liste korisnika za dodjelu potpora polazeći od najvećeg broja ostvarenih bodova do utroška sredstava planiranih u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije u tekućoj godini. Ukoliko dvije ili više prijava ostvare isti broj bodova, prednost ima ranije zaprimljena prijava. Odluka o dodjeli potpore objavit će se na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije. Po objavi Odluke o dodjeli potpore, Upravni odjel za poljoprivredu će podnositeljima prijava dostaviti Potvrde da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316 i Uredbi br. 1407/2013 i Uredbe 2020/972.

Podnositelji prijava mogu, u roku od osam (8) dana od dana primitka Potvrde o dodijeljenoj potpori male vrijednosti, pismenim putem podnijeti prigovor ili odustati od dodijeljene potpore. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za provedbu Programa.

2.5. Osnovni kriteriji i mjerila za vrednovanje i ocjenu podnesenih prijava na Javni poziv

Podnesene prijave koje udovoljavaju administrativnoj provjeri (sve pravovremene i ispravno popunjene s priloženom svom osnovnom i dodatnom dokumentacijom) vrednujuse i ocjenjuju uz primjenu sljedećih osnovnih i dodatnih kriterija i mjerila:

R. BR.KRITERIJIMJERILA (BODOVI)
 
1.DOB NOSITELJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U TRENUTKU PODNOŠENJA PRIJAVENAJVIŠE 30
1.1.Od 18. – 40. godine30
1.2.Od 41. – 60. godine20
1.3.Stariji od 60. godina15
2.OSIGURANIK PO OSNOVI POLJOPRIVREDENAJVIŠE 20
2.1.PG kojemu je poljoprivreda osnovna djelatnost (nositelj je obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja poljoprivrede kao samostalne djelatnosti)20
2.2.PG kojemu je poljoprivreda dopunska djelatnost10
3.KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDENAJVIŠE 10
3.1.PG koji nije koristio sredstva Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za poticanje razvoja poljoprivrede unatrag 3 godine od dana prijave na Javni poziv.10
3.2.PG je koristio sredstva Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za poticanje razvoja poljoprivrede unatrag 3 godine od dana prijave na Javni poziv.5
4.REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKANAJVIŠE 8
4.1PG koji je upisan u Registar poreznih obveznika8
4.2.PG koji nije upisan u Registar poreznih obveznika4
5.EKONOMSKA VELIČINA PGNAJVIŠE 20
5.1.Manje od 3.000,00 eura20
5.2.3.000,00 – 6.000,00 eura15
5.3.6.000,00 – 9.000,00 eura10
5.4.Veća od 9.000,00 eura5
6.STRUČNA SPREMA NOSITELJA PGNAJVIŠE 10
6.1.Završenu VSŠ/VSS poljoprivredne, biotehničke ili veterinarske struke10
6.2.Završenu SSS poljoprivredne ili veterinarske struke7
6.3Ostale vrste izobrazbe u poljoprivrednom sektoru (tečajevi i sl.)5
6.4.Ostale struke koje ne pripadaju gore navedenim granama3
7.ČLANSTVO U UDRUŽENJIMANAJVIŠE 12
7.1.PG je član proizvođačke organizacije12
7.2.PG je član zadruge/udruge7

NAPOMENA: Povjerenstvo za ocjenjivanje provedenih aktivnosti ocjenjuje pojedine prijave u skladu sa zadanim bodovnim vrijednostima za svaki kriterij u obrascu za procjenu. Kako bi Prijavitelj na Javni poziv ostvario bodove prema dodatnim kriterijima koji su dostupni u sklopu Prijavnog obrasca, potrebno je dostaviti relevantne dokaznice za svaki kriterij bodovanja za koju smatra da ispunjava uvjete za dodatno bodovanje. U slučaju da Prijavitelj ne dostavi navedene dokaznice za pojedini kriterij bodovanja, Povjerenstvo mu neće dodijeliti dodatne bodove, te će njegova prijava biti ocijenjena isključivo po osnovnom kriteriju bodovanja.

Zbroj pojedinačnih bodova svih kriterija predstavlja ukupni broj bodova koji je prijavitelj ostvario.

Prijavitelj koji je prilikom postupka ocjenjivanja ostvario najveći broj bodova, sukladno raspoloživim sredstvima, bit će financiran kroz ovaj Javni poziv.

Članovi Povjerenstva, sukladno obvezi o nepristranosti i povjerljivosti, ocijeniti će svaku pojedinu prijavu te na osnovu ostvarenih bodova donijeti privremenu bodovnu listu koja se sastoji od prijava raspoređenih prema broju ostvarenih bodova, od one s najvećim brojem bodova prema onoj s najmanjim, a financiranje će ostvariti samo ona prijava koja je ostvarila najviši broj bodova.

2.6. Sklapanje ugovora o financiranju

Vukovarsko-srijemska županija sklapa s korisnikom Ugovor o dodjeli potpore u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore temeljem Javnog poziva.

S jednim korisnikom unutar ovog Javnog poziva može biti sklopljen samo jedan Ugovor. Ugovorom se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Vukovarsko-srijemske županije, postupovne odredbe o provedbi projekta, maksimalni iznos dodijeljene potpore te uvjeti isplate potpore. Sklapanjem Ugovora korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi ostvario pravo na isplatu potpore. Korisniku nije dopušteno: mijenjati svrhu, namjenu i vrstu ulaganja za koje mu je Vukovarsko-srijemska županija odobrila sredstva, osim u slučaju kada za to postoji opravdan, objektivan  razlog. U slučaju objektivnih razloga izmjene dijela Ugovora Korisnik je dužan UO za poljoprivredu uputiti službeni, pisani zahtjev za izmjenu dijela Ugovora. Na temelju dostavljene obavijesti Županija će odlučiti o opravdanosti navedenih razloga, te po potrebi sklopiti dodatak Ugovora.

3. KONTROLA

Korisnik potpora dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Kontrolu na terenu provodi Upravni odjel za poljoprivredu, slučajnim odabirom korisnika, u roku od najviše tri godine od dana isplate potpore.

4. POVRAT SREDSTAVA

Korisnik koji je ostvario pravo na županijska sredstva temeljem ovog Javnog poziva ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji najmanje tri (3) godine od datuma zaprimanja potvrde o isplati sredstava osim u slučaju više sile.

Ukoliko se ustanovi da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju uz prijava za potporu, ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju prilikom kontrole na terenu, korisnik mora dobivena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana, te gubi pravo na potpore u poljoprivredi iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije u naredne tri (3) godine.

Ukoliko korisnik ne vrati dobivena sredstva u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u propisanom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate. Ukoliko korisnik i tada ne vrati dobivena sredstva, protiv njega će se pokrenuti sudski postupak pred stvarno i mjesno nadležnom sudu.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu njegove provedbe, kontrole Prijave korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/1, 4.5.2016.).

                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                               Damir Dekanić, dipl.ing.


[1]Poljoprivredno gospodarstvo je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i gospodarstva koja se bave  ekološkom proizvodnjom i  ispunjavaju druge propisane uvjete kao ekološki proizvođači (u nastavku: poljoprivredna gospodarstva).