Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 03/18) te  Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 602-04/19-01/646, URBROJ: 2196/1-01-19-1 od 23. rujna 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje

prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za

akademsku godinu  2019/2020.

I.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovni studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj

– studenti s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije      

II.

Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na prijevoz mogu ostvariti redovni studenti prema sljedećim kriterijima:

  1. redovni student koji studira u Zagrebu ostvaruje pravo na besplatnu povratnu kartu jednom mjesečno
  2. redovni student koji studira u Osijeku ostvaruje pravo na četiri vožnje u jednome smjeru mjesečno
  3. redovni student koji studira u Slavonskom Brodu ostvaruje pravo na četiri vožnje u jednome smjeru mjesečno
  4. redovni student koji studira na području Vukovarsko-srijemske županije ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu kartu
  5. redovni student koji studira na području udaljenijem od Zagreba ostvaruje pravo na besplatnu povratnu kartu jednom mjesečno od mjesta prebivališta do Zagreba

III.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na prijevoz, studenti dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavnicu
  2. Potvrdu o redovnom studiranju
  3. presliku osobne iskaznice

IV.

Tražena dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na sljedeću adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

s naznakom „za prijevoz studenata“

Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

Ovaj javni poziv otvoren je od 25. rujna 2019. godine do kraja kalendarske godine ili utroška novčanih sredstava, dokumentacija podnesena izvan ovoga roka neće se razmatrati. (kontakt broj 032-344-300)

                                                                                           ŽUPAN    

                                                                                  Božo Galić, dipl.ing.