REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 602-04/19-01/03

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vukovar,  27. ožujka 2019. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 03/18) te  Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 602-04/19-01/02, URBROJ: 2196/1-01-19-1 od 26. ožujka 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje

prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za

akademsku godinu  2018/2019.

I.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovni studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj

– studenti s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

II.

Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na prijevoz mogu ostvariti redovni studenti prema sljedećim kriterijima:

  1. redovni studenti koji studiraju u Zagrebu
  2. studenti koji redovno studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu
  3. studenti koji redovno studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije

III.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na prijevoz, studenti dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavnicu
  2. potvrdu o redovnom studiranju
  3. presliku osobne iskaznice

IV.

Tražena dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na sljedeću adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

s naznakom „za prijevoz studenata“

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Za dodatna pitanja možete se obratiti na broj 032/ 344-300. Ovaj javni poziv otvoren je od 01. travnja 2019. godine do utroška novčanih sredstava, dokumentacija podnesena izvan ovoga roka neće se razmatrati.

                                                                                             ŽUPAN

                                                                                   Božo Galić, dipl.ing.