REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000013

URBROJ: 2196/1-14-03-19-0005

Županja, 05. rujna 2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BABINA GREDA, HR-32276 Babina Greda, Vladimira Nazora 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

–     gradjenje trga, turističkog parka sa šetnicom i pratećih sadržaja infrastrukturne namjene (pješački most i parkirališta), 2. skupine,

u Babinoj Gredi, na česticama u obuhvatu zahvata – katastarskoj čestici broj 1409, dijelovima k.č. broj 1980,  1899, 1660 i 1989 k.o. Babina Greda.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.09.2019. godine u 9,00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na lokaciji – Županja, J.J.Strossmayera 18, prizemno, soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT

Evica Balentović, geod.tehn.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje