REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0010

Vinkovci, 21. rujna 2018. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – DV i KB 10(20) kV Gaboš Karadžićevo – KB 10(20) kV priključni a SBTS Zorić, 2. skupine,

na  k.č. broj 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802 i 803 k.o. Gaboš i k.č. broj 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621 i 584 k.o. Karadžićevo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01. listopada 2018. godine u 09:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.