REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 334-05/24-01/69

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci, 23. travnja 2024.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni test, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA ULAGANJA U DODATNU PONUDU  UGOSTITELJSKIH I SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI  IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  ZA 2024. GODINU PUTEM PROJEKTA

„DIGITALIZACIJA USLUGA U TURIZMU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE“

Članak I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnoga poziva dodjela je bespovratnih potpora iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu smještajnim i ugostiteljskim objektima sa svrhom promocije turističkih usluga te privlačenjem turista putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23, u daljnjem tekstu: Program).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1).

Članak II.

KORISNICI POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju registriranim iznajmljivačima, obrtima i tvrtkama kategoriziranim sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 ), a u kontekstu ovog Javnog poziva pružateljima smještajnih i ugostiteljskih usluga koji svoju djelatnost obavljaju na području Vukovarsko-srijemske županije gdje su i registrirani.

Članak III.

VISINA POTPORA

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od 500,00 EUR po poslovnom subjektu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 EUR.

Članak IV.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi;
 • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • nepostojanje poreznog duga;
 • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi;
 • poslovni subjekt nije ostvario pravo na potporu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganje u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, unatrag pet godina.

Članak V.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • izrada mrežne stranice ili
 • nadogradnja postojeće mrežne stranice

Članak VI.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za jednokratnu potporu
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 4. Neobvezujuću, specificiranu ponudu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice
 5. Rješenje za ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (kopija)

Članak VII.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za ulaganja u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata sa svrhom promocije turističkih usluga te privlačenjem turista na području Vukovarsko-srijemske županije.  

Način rada Povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanja. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti, odnosno sredstva namjenski utrošiti.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Prijave na ovaj poziv dostavljaju se u digitalnom obliku na e-mail: turizam@vusz.hr

i preporučenom poštom na adresu:

                Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ULAGANJA

U DODATNU PONUDU UGOSTITELJSKIH I SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

Članak VIII.

Javni poziv je otvoren do 24. svibnja 2024., odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja u poštanskom uredu. Prijave pristigle nakon 24. svibnja 2024., nepotpune prijave kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Prijavitelji koji nisu odabrani za financiranje, mogu u roku 8 dana od primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak IX.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

         Članak X.

Sve informacije vezane za Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona 032/344-032 ili na e-mail turizam@vusz.hr.

                                                                                                                         ŽUPAN

                                                                                                            Damir Dekanić, dipl. ing.