KLASA: 230-01/24-01/96

URBROJ: 2196-01-24-2

Vinkovci, 16.05.2024.

          Župan Vukovarsko-srijemske županije na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članka 30. i 41.  Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/21) objavljuje

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu

I.

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge umirovljenika  koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

II.

Udruge mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

 • unapređenje kvalitete života umirovljenika i osoba treće životne dobi,
 • zaštiti promicanja prava umirovljenika i osoba treće životne dobi,
 • zaštita i briga o starijim i nemoćnim osobama,
 • promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti,
 • druženje i aktivno provođenje vremena osoba treće životne dobi.

III.

Sredstva za financiranje Natječaja osigurana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, u razdjelu 007 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 16.000,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 265,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.327,00 eura. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

IV.

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 16.05.2024. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 14.06.2024. godine.

V.

Udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt/program u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2024. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavitelj može djelovati u partnerstvu sukladno uvjetima prihvatljivosti koji vrijede za partnere. S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Vukovarsko-srijemska županija će sklopiti ugovor kojim će detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

VI.

Prijavu programa/projekta na Natječaj mogu podnijeti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
 • djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, te vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17,  98/19 i 151/22) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (potvrda nadležnog ureda),
 • svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,
 • imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata, te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,
 • protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe,
 • osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,
 • u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu.

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Vukovarsko-srijemske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja.

VII.

Projekti/programi za financijske potpore udrugama za 2024. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima:

 • Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),
 • Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),
 • Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno – Obrazac 3),
 • Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5),
 • Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6),
 • Korisnici sredstava u 2024. godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstava u 2024. godini na propisanim obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8),
 • Korisnici sredstava u 2023. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2023. godini (ako nisu dostavili).

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

 • Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,
 • Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

VIII.

 Prijave za Javni natječaj poslati poštom preporučeno ili osobno dostaviti u jednom primjerku u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

”Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje programa koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu – NE OTVARAJ”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

            ili putem elektroničke pošte na adresu  jp.umirovljenici@vusz.hr

IX.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje programa i projekata koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

X.

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima, te iznosima sredstava, objaviti će se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb o kojemu konačnu odluku donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, a konačnu odluku po prigovoru donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 05.06.2024., slanjem upita na adresu elektroničke pošte larisa.peranovic@vusz.hr i goran.pekic@vusz.hr.

 ŽUPAN

                                                                                              Damir Dekanić, dipl. ing.