Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

  • 07. lipnja 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 230-01/19-01/75

URBROJ: 2196/1-01-19-2

Vinkovci, 07. lipnja  2019. godine  

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 6. st. 1. i članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 03/18.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16.) objavljuje

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

I.

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge,  koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja socijalne skrbi koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

II.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe iz područja socijalne skrbi, a osobito koji se odnose na:

–        skrb o starijim i nemoćnim osobama,

–        skrb o osobama s invaliditetom,

–        skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju,

–        skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 25.000,00 kuna. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

IV.

 Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije  – 07. lipnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 08. srpnja 2019. godine (30 dana od dana objave natječaja).

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekata/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 6 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavitelj može djelovati u partnerstvu sukladno uvjetima prihvatljivosti  koje vrijede za partnere. S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Vukovarsko-srijemska županija će sklopiti ugovor kojim će detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

VI.

Prijavu programa/projekta na Natječaj mogu podnijeti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

–          osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17),upisane u Registar udruga,

–          upisane Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

–          djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije,

–          imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem Statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda),

–          svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

–          imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

–          protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

–          osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje u Registru udruga.

–          da u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu.

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Vukovarsko-srijemske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja.

VII.

Projekti/programi za financijske potpore udrugama za 2019. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima*:

–          Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

–          Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

–          Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu , ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno – Obrazac 3),

–          Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4),

–          Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5),

–          Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6),

–          Korisnici sredstava u 2019. godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstava u 2019. godini na propisanim obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8).

–          Korisnici sredstava u 2018. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2018. godini.

*Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

  1. Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanjem Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,
  2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

VIII.

Prijave za Javni natječaj poslati poštom preporučeno ili osobno dostaviti u jednom primjerku u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za socijalnu skrb

”Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje programa i projekata koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu – NE OTVARAJ”

Županijska 9

32 000 Vukovar

IX.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje programa i projekata koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

X.

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava, objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za socijalnu skrb o kojemu konačnu odluku donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Upravnom odjelu za socijalnu skrb, a konačnu odluku po prigovoru donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem najkasnije do 26. lipnja 2019. godine, slanjem upita na adresu elektronske pošte ruzica.cavar@vusz.hr

Ž U P A N

Božo Galić, dipl.ing.