REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:230-01/21-01/71

UR.BROJ: 2196/1-01-21-1

Vinkovci, 26. ožujka 2021.

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. I 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01.,60/01.,129/05.,109/7.,125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13.,137/15., i 123/17.,98/19., i 144/20), članka 6. st. 1. i članka 23. Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15),članka 30. i članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, br. 03/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16.)objavljuje

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.godinu

1.Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnih područja  kroz sjecanje novih znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda.

2.Prihvatljivim prijaviteljima smatrati će se udruga koja udovoljava slijedećim uvjetima:

-osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“broj 74/14,70/17 i 98/19), upisane u Registar udruga,

-upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije,

-imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem Statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda),

-svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

-imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

-osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje u Registru udruga

-da u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu

3.Prihvatljive aktivnosti su:

– razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i proizvoda

-organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje

 poljoprivrednom proizvodnjom,preradom te stavljanjem proizvoda na tržište

-organizacija i sudjelovanje na izložbama,  sajmovima, natjecanjima

-promocija poljoprivrednih proizvoda

Ovim Javnim natječajem financiraju se programi/projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci. Početkom provedbe programa/projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta.

4.Kriteriji za odabir detaljno su opisaniu Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Vukovarsko-srijemske županije u 2021.godini. Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete javnog natječaja.

5. Vrijednost natječaja

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 100.000,00 kn. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni natječaj.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kn,a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00 kn. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava,a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Prijavitelj od Vukovarsko-srijemske županije može zatražiti do 75% iznosa od ukupno prihvatljivih aktivnosti predviđenih u programu/projektu.

6.Dokumemtacija za prijavu

Projekti/programi za financijske potpore poljoprivrednim udrugama za 2021. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima:

-Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

-Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

-Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno-Obrazac 3)

-Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4)

-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5)

-Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6)

-Korisnici sredstva u 2021.godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstva u 2022. godini na propisani obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8).

-Korisnici sredstava kojima su odobrena sredstva putem Javnog natječaja u 2020. godini dužni su bili dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2021.godini.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.       

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

  1. Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanjem Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,
  2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja , ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

6. Rok za dostavu prijave

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 26. ožujka 2021. godine. Rok za podnošenje prijedlog projekata/programa je 26. travnja.2021.godine  (30 dana od dana objave natječaja).

7. Način prijave

Prijave za Javni natječaj  dostavljaju se  u jednom primjerku poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

”Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge  u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu „

„ NE OTVARAJ”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

8.Načini objave rezultata

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava,objaviti će se na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od  8 dana od dana primitka pisane objave podnijeti prigovor Upravnom odjelu za poljoprivredu o kojem konačnu odluku donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

9.Informacije

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr najkasnije do  21.ravnja 2021. godine.

                                                                            ŽUPAN

                                                                  Božo Galić, dipl.ing.