REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 230-01/20-01/59

URBROJ: 2196/1-01-20-1

Vinkovci,  16. ožujka 2020. godine 

Temeljem članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16.) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 03/18.) Župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja zdravstva koje provode udruge

u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu

I.

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja zdravstvene zaštite koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

II.

Udruge mogu prijaviti projekt/program iz područja zdravstva koji je usmjeren prema zaštiti zdravlja građana, a osobito projekt/program kojemu je cilj:

– promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje stanovništva prevencijom i poticanjem usvajanja zdravijih načina života (nepušenje, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost i sl.),

– prevencija kroničnih nezaraznih bolesti,

– aktivnosti usmjerene  osobama oboljelim od kroničnih i malignih bolesti.

III.

Sredstva za financiranje Natječaja osigurana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu, u razdjelu 008, konto 381 – Tekuće donacije.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 40.000,00 kuna. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

IV.

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 16. ožujka 2020. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 16. travnja 2020. godine.

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt/program u okviru ovog Natječaja, a razdoblje provedbe pojedinog projekta  mora završiti najkasnije 31.12.2020. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavitelj može djelovati u partnerstvu sukladno uvjetima prihvatljivosti koji vrijede za partnere. S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Vukovarsko-srijemska županija će sklopiti ugovor kojim će detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

VI.

Prijavu programa/projekta na Natječaj mogu podnijeti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.),

– djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

– imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (potvrda nadležnog ureda),

– svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

– imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

– protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe,

– osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,

– u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu.

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Vukovarsko-srijemske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja.

VII.

Projekti/programi za financijske potpore udrugama za 2020. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županijehttp://www.vusz.hr/.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima*:

– Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

– Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

– Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno – Obrazac 3),

– Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4),

– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5),

– Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6),

– Korisnici sredstava u 2020. godini dužni su dostaviti najkasnije do 31.01.2021. godine izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstava u 2020. godini na propisanim obrascima o izvještavanju (Obrasci 7 i 8).

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Podnositelj prijave u obvezi je priložiti i sljedeće dokaze i priloge:

– Izvadak iz Registra udruga kao dokaz o registraciji udruge (kao dokaz o registraciji udruge dovoljno je priložiti računalni ispit o registraciji udruge),

– Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,

– Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od dana objave natječaja.

VIII.

Prijave za Javni natječaj poslati poštom preporučeno ili osobno dostaviti u jednom primjerku u pisarnicu Županije na sljedeću adresu: 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo

”Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje programa i projekata iz područja zdravstva koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu

 – NE OTVARAJ”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

IX.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje programa i projekata iz područja zdravstva koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

X.

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava, objaviti će se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za zdravstvo o kojemu konačnu odluku donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Upravnom odjelu za zdravstvo, a konačnu odluku po prigovoru donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem najkasnije do 6. travnja 2020. godine, slanjem upita na adresu elektronske pošte mirela.spehar@vusz.hr.

Ž U P A N

Božo Galić, dipl. ing.