REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju stana u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 371-01/21-01/03

URBROJ:2196/1-01-21-1

Vukovar,08.ožujka 2021.g.

Na temelju Odluku o prodaji stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

KLASA:371-01/21-01/01,URBROJ:2196/1-01-21-1 od dana 12.veljače 2021.g. Vukovarsko-srijemska županija po Povjerenstvu za prodaju stana,raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

I.PREDMET PRODAJE:

Dvosoban stan br.8 na II katu ravno,S.Jankovića 13,ukupne površine 52,57 m2 i sporednog pripadajućeg prostora – drvarnice u razizemlju br.10 površine 1,93 m2, a koji stan se nalazi u Stambenoj zgradi br.13 i 14 ukupne površine 472 m2 u ul.S.Jankovića u Vinkovcima koja je sagrađena na kč.br.767/11,upisana u zk.ul.8954, k.o. Vinkovci,Suvlasnički udio:347/10000.

Etažno vlasništvo (E-8).

II.POČETNA CIJENA:

Početna cijena za predmetni stan iz točke I iznosi: 198.000,00 Kn.

Jamčevina iznosi: 9.900,00 Kn

III.KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Najviša ponuđena cijena za stan.

IV.UVJETI PRODAJE:

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske. (u daljnjem tekstu:ponuditelj).

Rok za podnošenje ponude za kupnju stana jeste  22.ožujka 2021.godine,zaključno do 10,00 sati .

Ponuda za kupnju stana dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

1.oznaku nekretnine,

2.podatke o ponuditelju (OIB,dokaz o državljanstvu,podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično),

3.ponuđeni iznos kupoprodajne cijene

4.dokaz o uplaćenoj jamčevini

5.dokaz o nepostojanju poreznog duga i duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji

Ponuditelj,koji se natječe za kupnju stana iz ovog Javnog natječaja,dužan je za sudjelovanje u istom uplatiti u korist proračuna Vukovarsko-srijemske županije jamčevinu za stan za koji podnosi ponudu u iznosu od 5 % od početne prodajne cijene stana.

Jamčevina se uplaćuje na račun korisnika (IBAN) Vukovarsko-srijemske županije broj:

HR 2523900011800016005,model HR 68, poziv na broj 7374-OIB, opis plaćanja Jamčevina za stan.Stan se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na stanje stana.

Ponude za kupnju stana iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom:

„PONUDA ZA KUPNJU STANA-NE OTVARAJ“ na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Svaka dospjela ponuda,a koja se odnosi na kupnju stana iz ovog Javnog natječaja,smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju,te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive,neodređene,nepotpune,nepravovremene kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od određenog u početnoj cijeni,smatrat će se nevaljanima.

Pristigle ponude će se javno otvarati 22.ožujka 2021.godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima,Glagoljaška 27,s početkom u 10:00 sati.    

Povjerenstvo za prodaju vodi zapisnik o prispjelim ponudama za predmetnu nekretninu,te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana iz ovog Javnog natječaja.

Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja  za kupnju stana iz ovog Javnog natječaja donijet će Župan Vukovarsko-srijemske županije,a ista će biti javno objavljena na web stranici Županije.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju,a čije ponude nisu prihvaćene,vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 (trideset)dana od dana donošenja odluke  Župana Vukovarsko-srijemske županije o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju koji je izabran kao najpovoljniji,uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu. 

V.OBVEZE NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA (KUPACA):

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunio uvjete natječaja odustane od svoje ponude,Povjerenstvo za prodaju može predložiti Županu sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude jamčevina mu se ne vraća.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Župan.

Povjerenstvo za prodaju može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se,radi njegova preispitivanja,može uložiti prigovor Županu u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka Župan može zaključak izmijeniti,potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

Ponuditelj koji bude odlukom Župana Vukovarsko-srijemske županije izabran kao najpovoljniji biti će pozvan da pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku od 60 dana od dana konačnosti  odluke  Župana o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme,a svoj izostanak ne opravda,smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda,odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana od isteka roka koji je određen za zaključivanje kupoprodajnog ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora ni u roku iz prethodnog stavka,zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za stan je 8 (osam) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne plati kupoprodajnu cijenu u roku smatrat će se da je odustao  

od svoje ponude za kupnju stana i gubi pravo na povrat jamčevine.

Primopredaja stana je odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj,odnosno kupac dužan je snositi sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva na stanu.

VI. OSTALE ODREDBE

Stan,koji je predmet ovog natječaja,može se pregledati uz prethodni dogovor i najavu na telefon

032/344-113 .

Župan Vukovarsko-srijemske županije pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično,u svakoj fazi postupka,bez davanja posebnog obrazloženja.

Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja,zainteresirani se mogu obratiti na telefon

032/344-113 .

                                                                        Povjerenstvo za prodaju stana u vlasništvu

                                                                       Vukovarsko-srijemske županije