REPUBLIKA HRVATSKA                            

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije

KLASA:406-01-20-01/6

URBROJ:2196/1-01-20-3

Vukovar, 16. listopada 2020. godine

Na temelju Odluke o prodaji vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 406-01/20-01/6, URBROJ: 2196/1-01-20-1 od 14. listopada 2020. godine Vukovarsko-srijemska županija po Povjerenstvu za prodaju vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

I.         PREDMET PRODAJE:

  • Osobni automobil: VW Passat 2.0 TDI, snaga motora: 103 KW, broj šasije: WVWZZZ3CZ7P164528, godina proizvodnje: 2007., prijeđeni kilometri na dan 30. rujna 2020. godine: 680.000 km, registriran do 03. siječnja 2021. godine.

  II.        POČETNA CIJENA:

  • Osobni automobil: VW Passat 2.0 TDI, iznosi: 10.353,60 kn.
    Jamčevina iznosi: 1.100,00 kn.

III.      KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

            Najviša ponuđena cijena za motorno vozilo.

IV.       UVJETI PRODAJE:

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj).

Rok za podnošenje ponude za kupnju motornog vozila jeste 02. studenog 2020. godine, zaključno do 10,00 sati.

Ponuda za kupnju vozila dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

– pisanu ponudu iz natječaja za koju se ponuditelj natječe, te iznos (isključivo u kunama) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za isti,

– dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta,

– podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju žiro računa ili tekućeg računa, te osobnu iskaznicu podnositelja, u preslici,

– dokaz o registraciji pravne osobe (ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6 mjeseci, u preslici.

Ponuditelj, koji se natječe za kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja, dužan je za sudjelovanje u istom uplatiti u korist Vukovarsko-srijemske županije jamčevinu za motorno vozilo za koje podnosi ponudu, a koja je navedena u točki II. ovog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na račun korisnika (IBAN) Vukovarsko-srijemske županije broj:

HR 2523900011800016005, uz naznaku: JAMČEVINA ZA KUPNJU MOTORNOG VOZILA, model HR 68, poziv na broj 7374-OIB, opis plaćanja Jamčevina za vozilo.

Vozila se prodaju po načelu ”viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca na stanje vozila.

Ponude za kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom:

<< PONUDA ZA KUPNJU MOTORNOG VOZILA – NE OTVARAJ>> na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Svaka dospjela ponuda, a koja se odnosi na kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima.

Pristigle ponude će se javno otvarati 02. studenog 2020. godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, Glagoljaška 27, s početkom u 10:00 sati.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja.

Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja donijet će župan Vukovarsko-srijemske županije, a ista će biti javno objavljena na web stranici Županije.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke župana Vukovarsko-srijemske županije o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja.

Ponuditelju koji je izabran kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

V.        OBVEZE NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA (KUPACA):

Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju motornog vozila iz ovog Javnog natječaja, a koji je prije sklapanja ugovora odustao od kupnje za koju je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju iz prethodnog stavka župan Vukovarsko-srijemske županije posebnom će odlukom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će odrediti eventualno ponovno izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.

Ponuditelj koji bude odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije izabran kao najpovoljniji,  u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja spomenute odluke, bit će pozvan da pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora s Vukovarsko-srijemskom županijom. Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje motornog vozila za kojeg se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine. U takvom slučaju župan Vukovarsko-srijemske županije posebnom će odlukom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za vozila je 7 (sedam) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne plati kupoprodajnu cijenu u roku smatrat će se da je odustao od svoje ponude za kupnju vozila i gubi pravo na povrat jamčevine.

Primopredaja vozila je odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.    

Odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno kupac dužan je snositi sve troškove u svezi registracije vozila i prijenosa prava vlasništva na vozilu.

VI.       OSTALE ODREDBE

Motorna vozila koja su predmet ovog natječaja, mogu se pregledati uz prethodni dogovor i najavu na telefon 099/214 32 48.

Župan Vukovarsko-srijemske županije pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.        

Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja, zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/454-806 ili 032/344-039.

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije