REPUBLIKA HRVATSKA                                         

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 406-01/18-01/01

URBROJ: 2196/1-01-18-3

Vukovar, 05. travnja 2018. god.

            Na temelju Odluke o prodaji vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ: 2196/1-01-18-1 od 03. travnja 2018. godine Vukovarsko-srijemska županija po Povjerenstvu za prodaju vozila  u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

I.         PREDMET PRODAJE:

1.         Osobni automobil: Citroen C5 2.0 HDI, snaga motora: 100 KW, broj šasije: VF7RCRHRG76701280, godina proizvodnje: 2005., prijeđeni kilometri na dan 05. travnja 2018.: 469.368 km, neregistriran.

2.         Osobni automobil: Citroen C5 2.0 HDI, snaga motora: 100 KW, broj šasije VF7RCRHRG767732786, godina proizvodnje: 2006., prijeđeni kilometri na dan 05. travnja 2018.: 341.560 km, neregistriran.

II.          POČETNA CIJENA:

1.         Za osobni automobil Citroen C5 2.0 HDI (neregistriran) broj šasije: VF7RCRHRG76701280, iznosi: 13.146,63 kn.

              Jamčevina iznosi: 1.300,00 kn.

2.         Za osobni automobil Citroen C5 2.0 HDI (neregistriran) broj šasije: VF7RCRHRG767732786 iznosi: 19.467,24 kn.

            Jamčevina iznosi:  2.000,00 kn.

III.      KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

            Najviša ponuđena cijena za pojedino motorno vozilo.

IV.       UVJETI PRODAJE:

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj).

           Rok za podnošenje ponuda za kupnju motornih vozila jeste 16. travnja 2018. godine, zaključno do 10,00 sati.

            Ponuda za kupnju vozila dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

            – pisanu ponudu u kojoj je naznačen redni broj motornog vozila iz natječaja za koju se ponuditelj natječe, te iznos (isključivo u kunama) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za isti,

            – dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta,

            – podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju žiro računa ili tekućeg računa, te osobnu iskaznicu podnositelja, u preslici,

            – dokaz o registraciji pravne osobe (ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6 mjeseci, u preslici.

            Ponuditelj, koji se natječe za kupnju motornih vozila iz ovog Javnog natječaja, dužan je za sudjelovanje u istom uplatiti u korist Vukovarsko-srijemske županije jamčevinu za motorno vozilo za koje podnosi ponudu, a koja je navedena u točki II. ovog natječaja.

            Jamčevina se uplaćuje na račun korisnika (IBAN) Vukovarsko-srijemske županije broj:

          HR 8823400091800016005, uz naznaku: JAMČEVINA ZA KUPNJU MOTORNOG VOZILA, model HR 68  model 7374-OIB, SVRHA. Jamčevina za vozilo.

            Vozila se prodaju po načelu ”viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca na stanje vozila.

       Ponude za kupnju motornih vozila iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom:

<< PONUDA ZA KUPNJU MOTORNIH VOZILA – NE OTVARAJ>> na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

Županijska 9

32 000 VUKOVAR

            Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Svaka dospjela ponuda, a koja se odnosi na kupnju kojeg motornog vozila iz ovog Javnog natječaja, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima.

Pristigle ponude će se javno otvarati 16. travnja 2018. godine velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9, s početkom u 10:00 sati.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijih ponuditelja za kupnju motornih vozila iz ovog Javnog natječaja.

Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za kupnju motornih vozila iz ovog Javnog natječaja donijet će Župan Vukovarsko-srijemske županije, a ista će biti javno objavljena na web stranici Županije.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke Župana Vukovarsko-srijemske županije o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja.

Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćene jamčevine uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

V.        OBVEZE NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA (KUPACA):

Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju motornih vozila iz ovog Javnog natječaja, a koji je prije sklapanja ugovora odustao od kupnje za koju je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju iz prethodnog stavka Župan Vukovarsko-srijemske županije posebnom će odlukom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će odrediti eventualno ponovno izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.

Ponuditelji koji budu odlukom Župana Vukovarsko-srijemske županije izabrani kao najpovoljniji,  u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja spomenute odluke, biti će pozvani da pristupe zaključivanju kupoprodajnog ugovora s Vukovarsko-srijemskom županijom. Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje motornog vozila za kojeg se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine. U takvom slučaju Župan Vukovarsko-srijemske županije posebnom će odlukom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za vozila je 7 (sedam) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne plati kupoprodajnu cijenu u roku smatrat će se da je odustao od svoje ponude za kupnju vozila i gubi pravo na povrat jamčevine.

Primopredaja vozila je odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno kupac dužan je snositi sve troškove u svezi registracije vozila i prijenosa prava vlasništva na vozilu.

VI.       OSTALE ODREDBE

Motorna vozila koja su predmet ovog natječaja, mogu se pregledati uz prethodni dogovor i najavu na telefon 098/349-668.

Župan Vukovarsko-srijemske županije pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja, zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/454-806 ili 032/454-801.

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije