Na temelju članka 135. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, i 127/19), članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 351-01/13-01/01, URBROJ: 2196/1-16-13-1, od 25. listopada 2013. godine, članka 11. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 612-07/14-01/10, URBROJ: 2196/1-16-14-1 od 26. veljače 2014. godine; KLASA: 612-07/18-01/45, URBROJ: 2196/1-15-18-1 od 07. prosinca 2018. godine i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 612-07/14-01/09, URBROJ: 2196/1-16-14-1 od 26. veljače 2014. godine; KLASA: 612-07/18-01/43, URBROJ: 2196/1-15-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije raspisuje,    

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA

na radno mjesto:

1. administrativni referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo
  • srednja školska sprema općeg, upravnog ili ekonomskog usmjerenja
  • da nema radnog iskustva u struci
  • znanje rada na računalu

Kandidati su obvezni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika diplome ili osobne iskaznice)
  • preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci
  • uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 98/19 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su uz prijavnu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji se mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (https://www.vusz.hr/info/natjecaji-vukovarsko-srijemske-zupanije) dostupni su podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru osobe s kojom će se zasnovati radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Javni natječaj za prijam vježbenika – administrativni referent – ne otvaraj“, na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32 100 Vinkovci.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze obrazloženja Odluke o poništenju.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se na spolno neutralan način i odnose se jednako na muški i ženski spol.

KLASA: 612-07/22-01/25

URBROJ: 2196-88-22-1

Vinkovci, 01. kolovoza 2022. godine

RAVNATELJ:

Nikola Križanac, dipl.agro.oec.