Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije

Turističko vijeće

Vinkovci, 06. lipnja 2022. godine

Na temelju  čl. 18. st. 1 . toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/19 i 42/20) i članka 15. st. 1 . toč. 7. Statuta Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije („Narodne novine“, broj: 136/20), a sukladno odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici održanoj dana 03. lipnja 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati za direktora/ direktoricu Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj: 13/22, dalje u tekstu. Pravilnik) kako slijedi:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat osim uvjeta propisanih Pravilnikom mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. st.3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/19, 42/20, dalje u tekstu: Zakon).

IV. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog  ispita za rad u turističkoj zajednici, sukladno članku 23. st. 1. Zakona.

Iznimno, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osobi iz stavka 3. ove točke Natječaja koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

V. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stručnoj spremi
  3. Dokaz o traženom radnom iskustvu (HZMO – elektronički zapis o radno – pravnom statusu, odnosno u slučaju radnog staža u inozemstvu, odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.)
  4. Dokaz o poznavanju stranih jezika (preslika uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
  5. Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

VII. Isprave se prilažu  u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru kandidat će predočiti izvornik.

VIII. Prijava morasadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

IX. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u roku od 8 dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije: www.visitvukovar-srijem.com na adresu:

Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije

Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

uz naznaku:

„Natječaj za direktor/icu Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije

NE OTVARAJ“

X. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na natječaj, bit će proveden intervju  putem  tročlanog Povjerenstva za provedbu natječaja koje imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će izvršiti administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava, provesti intervju i predložiti kandidata za izbor Turističkom vijeću.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

XI. Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije na mandat od četiri (4) godine.

XII. Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen intervju bit će obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije.

XIII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turističko vijeće

Turističke zajednice Vukovarsko –srijemske županije