RAZVOJNA AGENCIJA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 2196/1-16-17-1

Vukovar, 12. prosinca 2017. god.

Na temelju članka 7. podstavak 6. i članka 8. podstavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 2196/1-03-17-2 od 11. travnja 2017. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/17) i članka 11. podstavak 10., članka 14. i članka 15. stavak 1. Statuta javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije, Klasa: 012-03/17-01/01, Ur.broj: 2196/1-16-17-1 objavljen 16. studenog 2017. na oglasnoj ploči Agencije, te Odluke Upravnog vijeća javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije Klasa: 080-01/17-01/01, Ur.broj: 2196/1-16-17-1 od 15. studenog 2017. godine, Upravno vijeće javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

 RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Uvjeti:

– magistar struke ekonomske, pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– iskustvo u rukovođenju i  timskom radu,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje javnom ustanovom,

– iskustvo u izradi i provedbi projekata,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– napredno poznavanje rada na računalu (MS Office).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),

– uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Vukovarsko – srijemske županije (www.vusz.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Vukovarsko – srijemska županija , Županijska 9, 32000 Vukovar, s obveznom naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

RAZVOJNA AGENCIJA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Predsjednica  Upravnog vijeća

Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.