Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 134. i članka 135. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 27. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 17/18), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

Za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Javna ustanova) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

 – najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može ponovno biti imenovana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrdu poslodavca i slično)
  • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.com) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj internetskoj stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 15 (petnaest dana) od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Upravno vijeće, 32100 Vinkovci, Trg Vinkovačkih jeseni 1, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sukladno članku 41. stavak 3. Zakona o ustanovama.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju Upravno vijeće donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima

Vukovarsko-srijemske županije

Predsjednik Upravnog vijeća

latko Balta, dipl.ing.šum

KLASA:612-07/22-01/32

URBROJ:2196-88-22-2

U Vinkovcima,  03. studenoga 2022.